Προκηρύξεις διαγωνισμών

     

Προκηρύξεις: 14

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/03/2023
Ημερομηνία λήξης: 27/03/2023
Κατάσταση: Έληξε
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/03/2022
Ημερομηνία λήξης: 08/03/2022
Κατάσταση: Έληξε
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/12/2021
Ημερομηνία λήξης: 31/01/2022
Κατάσταση: Έληξε
Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/10/2021
Ημερομηνία λήξης: 01/11/2021
Κατάσταση: Έληξε
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/09/2021
Ημερομηνία λήξης: 24/09/2021
Κατάσταση: Έληξε
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/07/2021
Ημερομηνία λήξης: 25/08/2021
Κατάσταση: Έληξε

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κωδικό: [ILSP.XA.SD28.302.AGRO4+.072021]

Κωδικός: ILSP.XA.SD28.302.AGRO4+.072021 ΑΔΑ: ΩΜΕΠ469ΗΞΩ-Γ1Μ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/05/2021
Ημερομηνία λήξης: 23/07/2021
Κατάσταση: Έληξε
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/04/2021
Ημερομηνία λήξης: 07/05/2021
Κατάσταση: Έληξε