Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την Προμήθεια Εξυπηρετητή  ηλεκτρονικών υπολογιστών (Server) με κωδικό πρόσκλησης: ILSP.PROSKLISI.28.PROMITHEIA_INTELCOMP_022022

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης/ Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μαρία Σκιαδοπούλου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875307

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡ.: maria.skiadopoulou@athenarc.gr

Η ως άνω προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:

 •  (CPV) – Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών – (48822000-6)

Το ΙΕΛ/ ΕΚ Αθηνά, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «IntelComp: A Competitive Intelligence Cloud/HPC Platform for AI-based STI Policy Making»

Έχοντας υπόψη:

 1. το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»(ΦΕΚ Α΄147) όπως τροποποιηθείς ισχύει,
 2. το Ν. 4782/2021 – ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
 3. το N. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιηθείς ισχύει,
 4. την υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781),
 5. το Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’258), όπως τροποποιηθείς ισχύει,
 6. το Ν. 4485/2017 (Α-114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιηθείς ισχύει,
 7. το Π.Δ. 145/03 (ΦΕΚ Α’121) «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)», όπως τροποποιηθέν ισχύει,
 8. το Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 75 έως 83 (Κεφάλαιο ΙΑ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ),
 9. το Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
 10. το ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
 11. την απόφαση της 316ης Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά (23-12-2021) για την έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης του ΕΚ Αθηνά με ΑΔΑ: 9Π3Μ469ΗΞΩ-Χ84,
 12. τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το ΕΚ Αθηνά,
 13. την απόφαση της 318ης Συνεδρίας του ΔΣ (17-01-2022) του ΕΚ Αθηνά με θέμα «Συγκρότηση ΔΣ σε Σώμα & Παροχή Εξουσιοδοτήσεων»,
 14. την απόφαση της 282ης Συνεδρίας του ΔΣ (30-12-2020) του ΕΚ Αθηνά για την αποδοχή της υλοποίησης και διαχείρισης του έργου «IntelComp: A Competitive Intelligence Cloud/HPC Platform for AI-based STI Policy Making», 
 15. την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΔΩΑ469ΗΞΩ-Τ5Θ για την κατανομή του προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης του ανωτέρω έργου για το οικονομικό έτος 2022 και την τροποποίηση αυτής με ΑΔΑ:  ΨΒΕ3469ΗΞΩ-ΘΥΡ,
 16. την ανάγκη προμήθειας εξυπηρετητή ηλεκτρονικών υπολογιστών (Server) στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, 


ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Υποψήφιους αναδόχους, όπως υποβάλλουν προσφορά για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας  Εξυπηρετητή ηλεκτρονικών υπολογιστών (Server), σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα:

Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο έργου: Tο αντικείμενο του έργου «IntelComp: A Competitive Intelligence Cloud/HPC Platform for AI-based STI Policy Making», εστιάζει στην δημιουργία μιας καινοτόμου πλατφόρμας στο νέφος που θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών της δημόσιας πολιτικής σε εθνικό/ευρωπαϊκό επίπεδο στο χώρο της Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Θα συνεισφέρει στη θεμελίωση των προϋποθέσεων για μία συστηματική διαμόρφωση των μελλοντικών δραστηριοτήτων και πολιτικών για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία (ΕΤΚ) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Horizon 2020).

Προϋπολογισμός: Έως του ποσού των πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (5.645,16 €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικού κόστους επτά χιλιάδων ευρώ  (7.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τη σχετική πίστωση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού του έργου «IntelComp: A Competitive Intelligence Cloud/HPC Platform for AI-based STI Policy Making».

Δημοσιότητα: Η παρούσα καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

Η παρούσα πρόσκληση καταχωρείται στην Ιστοσελίδα του Φορέα www.ilsp.gr.

Μέθοδος Ανάθεσης: H ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (άρθρο 118 περί απ’ ευθείας αναθέσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθρ.50 του ν. 4782/2021/ΦΕΚ Α/36)

Πληροφορίες: κ. Γεώργιο  Μπίκα, (gbikas@athenarc.gr – τηλ. 6976007978).

ΙΙ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΣΚΟΠΟΣ

Με το παρόν έργο επιδιώκεται η προμήθεια εξυπηρετητή ηλεκτρονικών υπολογιστών (Server) στο πλαίσιο του έργου.

Β. ΚΟΣΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προϋπολογισμός του παρόντος ορίζεται έως του ποσού των πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (5.645,16 €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικού κόστους επτά χιλιάδων ευρώ  (7.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Η πληρωμή θα καταβληθεί με την οριστική παράδοση της προμήθειας μετά την έκδοση του νόμιμου παραστατικού και την προσκόμιση των λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών.

Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται στενά με το ΕΚ Αθηνά καθώς και όποιον άλλο του υποδειχθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντονισμένη και απρόσκοπτη υλοποίηση του παρόντος έργου.

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ακολουθεί η περιγραφή και η ποσότητα των επιμέρους ειδών του εξυπηρετητή ηλεκτρονικών υπολογιστών (Server):

α/α Είδος Τεμάχια 
Dell PowerEdge R540 2U με τα εξής χαρακτηριστικά:   • CPU: Intel Xeon Silver 4210 (συχνότητας 2.2GHz, 13.75MB cache memory, 10cores/20threads)    • Μνήμη: 16GB DDR4 3200ΜΤ/s   • SSD: 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 3 DWPD    • Chassis: 3.5” Chassis up to 12 hot plug hard drives   • PERC H750 RAID controller  • IDRAC9 Enterprise management   • On-board ethernet Dual Port 1Gb   • Dual, Hot plug, Redundant Power Supply (1+1) 495watt   • Dell kit Rails for Rack installation   • No OS   • No optical drive 
2η CPU: Intel Xeon Silver 4210 (συχνότητας 2.2GHz, 13.75MB cache memory, 10cores/20threads) 
Έξτρα heatsink της Dell για τον δεύτερο επεξεργαστή 
HDD: 8TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 3.5” Hot-plug 512n 

Διάρκεια: Η διάρκεια της σύμβασης θα καθοριστεί στο κείμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Ε. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τόπος παράδοσης είναι το κτήριο του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά/ΙΕΛ, Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, 15125 Παράδεισος-Μαρούσι σε προσυμφωνημένη ημέρα και ώρα.

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προς σύναψη της σύμβασης με την υποβολή ηλεκτρονικού φακέλου μέχρι και Δευτέρα 21/02/2022 και ώρα 17:00 στο email: maria.skiadopoulou@athenarc.gr.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

α) Την προσφορά στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου και να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ως προς το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο του έργου

β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου

γ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας

δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον υποψήφιο ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών μετά την παραλαβή της σχετικής πρόσκλησης συμπλήρωσης.

IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας, και εφόσον δεν ματαιωθεί η διαδικασία σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω, κοινοποιείται η απόφαση ανάθεσης στον ανάδοχο και καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας και της αποστολής προσφορών μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μαρία Σκιαδοπούλου (maria.skiadopoulou@athenarc.gr – τηλ. 210 6875307).

Δρ Βασίλειος Κατσούρος

Διευθυντής Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά