Αντικείμενο

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) είναι ένας ηγετικός ερευνητικός και αναπτυξιακός οργανισμός και κέντρο αριστείας στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της Γλωσσικής Τεχνολογίας.

Το ΙΕΛ διεξάγει διεπιστημονική έρευνα, συνδυάζοντας δύο κύριες επιστημονικές περιοχές, γλωσσολογία και πληροφορική. Οι δραστηριότητές του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα που επεκτείνεται από τη γλωσσολογική ανάλυση μέχρι την επεξεργασία σημάτων.

Οι κύριοι ερευνητικοί άξονες στους οποίους δραστηριοποιείται είναι:

 • Γλωσσική Ανάπτυξη και Αξιολόγηση
 • Επεξεργασία Ενσώματης Γλώσσας
 • Επεξεργασία Πολύγλωσσου Περιεχομένου
 • Επεξεργασία Πολυμέσων
 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
 • Τεχνολογία Φωνής και Μουσικής
 • Τεχνολογίες Νοηματικής Γλώσσας
 • Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση
 • Ψηφιακές Πολιτιστικές Συλλογές

Για την υποστήριξη όλων των παραπάνω ερευνητικών αξόνων το ΙΕΛ επενδύει στην ανάπτυξη Υποδομής Γλωσσικών Πόρων.

Το ΙΕΛ έχει συμμετάσχει επιτυχώς σε περισσότερα από 150 εθνικά, περιφερειακά και ευρωπαϊκά έργα Ε&Α. Σε αυτό το πλαίσιο έχει συνεργαστεί με αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Το ΙΕΛ έχει επίσης σημαντική αναπτυξιακή δραστηριότητα, όπως τεκμηριώνουν τα παρακάτω επιτεύγματά του:

 • Σημαντικός αριθμός καινοτόμων εργαλείων και υπηρεσιών γλωσσικής τεχνολογίας
 • Εκτενείς γλωσσικοί πόροι για τα Ελληνικά
 • Ενσωμάτωση γλωσσικών πόρων και εργαλείων σε εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές εφαρμογές
 • Η σύνδεση έρευνας-βιομηχανίας με την ίδρυση τεχνοβλαστών που αξιοποιούν ερευνητικά αποτελέσματα
 • Ο ηγετικός του ρόλος στα Βαλκάνια στον τομέα της Γλωσσικής Τεχνολογίας

Το ΙΕΛ αποτελεί πόλο έλξης όχι μόνο για επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης και φοιτητές που επιθυμούν να εργαστούν στο πεδίο σύγκλισης της γλωσσολογίας, της γνωσιακής επιστήμης και της πληροφορικής, αλλά και για ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε θέματα γλώσσας και πληροφορικής. Η εμπειρία των ερευνητών του, η στενή του σχέση με ερευνητικούς οργανισμούς του εξωτερικού και ο αναπτυξιακός του προσανατολισμός αποτελούν τα συστατικά που συνθέτουν τη μοναδική φυσιογνωμία του τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. 

Το ΙΕΛ δραστηριοποιείται σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, έχει συμμετάσχει σε ένα (μεταπτυχιακό και διδακτορικό) πρόγραμμα ειδίκευσης στη Γλωσσική Τεχνολογία, δρώντας ως κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της εγχώριας ανταγωνιστικότητας.

Το ΙΕΛ είναι οργανισμός πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2000 στη διαχείριση έργων, στην ανάπτυξη λογισμικού και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών.