Εργαστήριο Αρχαιομετρίας και Φυσικοχημικών Μετρήσεων

Το Εργαστήριο έχει στόχο την υποστήριξη και προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της αρχαιομετρίας, την ανάπτυξη νέων μεθόδων και καινοτόμων αναλυτικών και υπολογιστικών τεχνικών μετρήσεων, καθώς και τη μεταφορά των αποτελεσμάτων της σύγχρονης έρευνας από συναφή επιστημονικά πεδία στον τομέα των Πολιτισμικών Επιστημών. Με τη χρήση προηγμένων φυσικοχημικών μεθόδων, επιδιώκεται ο χαρακτηρισμός υλικών και η εξαγωγή πληροφοριών από αρχαιολογικά αντικείμενα, μνημεία. Έργα τέχνης και πρώτες ύλες, με στόχο την πληρέστερη γνώση και βαθύτερη κατανόηση της εξέλιξης του Πολιτισμού. Όλες οι διαδικασίες ακολουθούν αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και αποτελεσμάτων.