ΚΛΕΨΥΔΡΑ – Εργαστήριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικού Αποθεματος

Η ΚΛΕΨΥΔΡΑ επικεντρώνεται στην ψηφιοποίηση, διαφύλαξη, οργάνωση και διάδοση του πολιτιστικού αποθέματος. Ειδικεύεται στην αποτύπωση και καταγραφή πολιτιστικών αντικειμένων και μνημείων διαφόρων χρονικών περιόδων αλλά και την κάλυψη γενικότερων αναγκών ψηφιοποίησης με έμφαση την 3D ψηφιοποίηση αντικειμένων, κτηρίων και χωρών. Παράλληλα οι δραστηριότητες της Κλεψύδρας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, βελτιστοποίησης και προτυποποίηση νέων και υφιστάμενων τεχνικών ψηφιακής αποτύπωσης και δημιουργίας ψηφιακών συλλόγων καθώς και τη διαχείριση έργων ψηφιοποίησης από τα αρχικά στάδια σχεδίασης έως και την υλοποίησή τους.