Διακήρυξη για σύμβαση προμήθειας με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 31/01/2022 στις 20:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

για την “Προμήθεια ηλεκτρονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού”

Με συνολική εκτιμώμενη αξία  907.335,00 €, χωρίς ΦΠΑ

στα πλαίσια του έργου

«AGRO4+:  Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία για νέους αγρότες»

[κωδ. MIS 5046239 ]

ΑΔΑ: ΨΩ6Λ469ΗΞΩ-ΥΒΓ και ΑΔΑ Παράτασης: ΨΤΛ8469ΗΞΩ-ΦΝΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΡ. 6620

 1. Έχοντας υπόψιν:
 2. το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
 3. το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει,
 4. το Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’258) « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
 5. το κεφ. ΙΑ του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α’184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», άρθρ. 75-83, όπως ισχύει,
 6. το άρθρο 8 του Ν.2919/2001 (ΦΕΚ Α’128) με το οποίο ιδρύθηκε το Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ),
 7. το Π.Δ. 145/03 (ΦΕΚ Α’121) «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)», όπως ισχύει,
 8. το άρθρο 9 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ Α’33) που τροποποιεί την επωνυμία ΚΕΤΕΠ σε «Αθηνά-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης»,
 9. τον από 28.12.2018 εγκεκριμένο από́ τη 213η Συνεδρία του του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά Εσωτερικό́ Κανονισμό́ Λειτουργίας, όπως ισχύει,
 10. τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το ΕΚ Αθηνά,
 11. την, από́ 25.07.2018 απόφαση της 199ης Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά περί́ «Παροχής Εξουσιοδοτήσεων στους Διευθυντές Ινστιτούτων να ενεργούν ως κύριοι διατάκτες»,
 12. την, από 08.04.2020 απόφαση της 253ης  Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά θέμα 8: «Ανάθεση καθηκόντων για την άσκηση αρμοδιοτήτων οικονομικού́ και Διοικητικού́ Περιεχομένου»,
 13. την από 01.11.2021 απόφαση της 310ης Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά́ για το θέμα «Συγκρότηση ΔΣ σε Σώμα & παροχή́ εξουσιοδοτήσεων»,
 14. Την από 20/11/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (αρ. πρωτ. 6290/1443/Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής ΑΔΑ: 6ΠΚΩ46ΜΤΛΡ-ΤΘΒ  με τίτλο «ΑΓΡΟ4+ – Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία 4.0 για νέους αγρότες» και MIS 5046239
 15. Tην απόφαση της υπ’ αριθμ. 302 Συνεδρίας από 29.07.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. Αθηνά για τον ορισμό της Eπιτροπών διενέργειας διαγωνισμού/Αξιολόγησης Προσφορών και τον ορισμό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των προμήθειών του  έργου
 16. Tην απόφαση της υπ’ αριθμ. 307ης Συνεδρίας από 30.09.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. Αθηνά για τη διενέργεια του παρόντος Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,
 17. Του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6071/18.11.2021 Εγγράφου της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη για τη προκήρυξη του παρόντος διαγωνισμού,
 18. Της με αριθμ. Πρωτ. 10693 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης του Ε.Κ. Αθηνά (ΑΔΑ: ΩΘΓΔ469ΗΞΩ-ΡΗΒ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την δημοσίευση της περίληψης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 4753/2021 στο πλαίσιο του έργου AGRO4+, ως ακολούθως:

Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού με τα κάτωθι στοιχεία:

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.):«Αθηνά» – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά») – Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) – Παράρτημα Ξάνθης
Είδος/Τύπος Αναθέτουσας Αναθέτουσας Αρχής:Ν.Π.Ι.Δ.
Κύρια Δραστηριότητα Α.Α.:Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία  
Στοιχεία Α.Α.:Ε.Κ. Αθηνά/Ινστιτούτο Εξεργασίας του Λόγου-Παράρτημα ΞάνθηςΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη https://www.athenarc.gr https://www.ilsp.gr
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:Ανοικτός Διαγωνισμός Ηλεκτρονικός  Προμήθειας ειδών άνω των ορίων(διενεργούμενη διαδικασία βάσει των άρθρων 27 και 36 του ν. 4412/16)
Κωδικοί του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV (Common Procurement Vocabulary) και συμπληρωματικού CPV των προς προμήθεια ειδών38000000 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας
Τα προς προμήθεια είδη διαιρούνται στα ακόλουθα τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1               38341200-9
ΤΜΗΜΑ 2               38120000-2
ΤΜΗΜΑ 3               38947000-7
ΤΜΗΜΑ 4               38945000-7
ΤΜΗΜΑ 5               33114000-2
ΤΜΗΜΑ 6               42910000-8
ΤΜΗΜΑ 7               38410000-2
ΤΜΗΜΑ 8               42931120-8
ΤΜΗΜΑ 9               42300000-9
ΤΜΗΜΑ 10             42912300-5
ΤΜΗΜΑ 11             38651000-3
ΤΜΗΜΑ 12             38518200-1
ΤΜΗΜΑ 13             42997300-4
ΤΜΗΜΑ 14             35613000-4
ΤΜΗΜΑ 15             42997300-4
ΤΜΗΜΑ 16             32333100-7
ΤΜΗΜΑ 17             30236000-2
ΤΜΗΜΑ 18             31712200-2
ΤΜΗΜΑ 19             30213300-8
ΤΜΗΜΑ 20             30213000-5
ΤΜΗΜΑ 21             48820000-2
ΤΜΗΜΑ 22             32250000-0
ΤΜΗΜΑ 23             38652120-7
ΤΜΗΜΑ 24             48460000-0
Συνολική εκτιμώμενη αξία (=προϋπολογιζόμενη δαπάνη) σε ευρώ (€), ήτοι καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ:907.335,00 €
Φ.Π.Α.217.760,40 €
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Δημόσιος Διαγωνισμός :«AGRO4+:  Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία για νέους αγρότες»   
Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο:Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.
Κωδικός έργου του Φορέα Χρηματοδότησης/Χωροταξικό MIS:MIS 5046239
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.):Νέστωρ Τσιρλιγκάνης, Ερευνητής Α’ ΕΚ Αθηνά
Απόφαση έγκρισης  της διενέργειας & διακήρυξης του παρόντος δημόσιου διαγωνισμού Η διενέργεια του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 307 Συνεδρία της 30.09.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. Αθηνά.
Κριτήριο ανάθεσης (ή κατακύρωσης):Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών): (από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών/Ε.Δ.Δ.Α.Π.)24-01-2022 και ώρα 10:00
Τόπος Διενέργειας του διαγωνισμού:  Ε.Κ. Αθηνά/Ινστιτούτο Εξεργασίας του Λόγου-Παράρτημα ΞάνθηςΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη
Κωδικοί NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)
NUTS 1: GR1   (Γεωγραφική Ομάδα : Βόρεια Ελλάδα)
NUTS 2: GR11 (Περιφέρεια: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη)
NUTS 3: GR112 (Νομός: Ξάνθης)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών:10-12-2021
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών:17-01-2022 και ώρα 20:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης έντυπων προσφορώνΟι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι:24-01-2022 και ώρα 10:00
Τόπος Κατάθεσης εγγράφων (εντύπων) προσφορών: Ε.Κ. Αθηνά/Ινστιτούτο Εξεργασίας του Λόγου-Παράρτημα ΞάνθηςΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη
Τόπος παράδοσης και χρόνος των προς προμήθεια ειδών:Ε.Κ. Αθηνά/Ινστιτούτο Εξεργασίας του Λόγου-Παράρτημα ΞάνθηςΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 67100 ΞάνθηΟ χρόνος παράδοσης είναι 60 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής  της σύμβασης  εκτός εάν για κάποιο τμήμα απαιτείται διαφορετικός από τον ως άνω χρόνο σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης
Παροχή Ειδικών πληροφοριών/διευκρινίσεων, καθώς και Τεχνικής Φύσεως, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού:Κων/νος Σταυρόγλου, kstavrog@athenarc.gr, 25410 78787
Παροχή Γενικών πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, τους όρους της διακήρυξης και τις διαδικασίες προσφυγήςΗλιάνα Σταμάτη, procurement@athenarc.gr, 210 6875304
Δωρεάν Διάθεση της αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισμού, και των συμπληρωματικών εγγράφων της σύμβασης:· Aπό το Τμήμα Προμηθειών του ΕΚ Αθηνά· Από την ιστοσελίδα του ΕΚ Αθηνά www.athernarc.gr· Από τη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr
Αρ. Πρωτ. της Διακήρυξης του παρόντος δημόσιου διαγωνισμού :  4753/2021
Γλώσσα υποβολής προσφορών και επικοινωνίας:Ελληνική
Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία:·      Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα
·      Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης, κατά την έντυπη υποβολή.
·      Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και αν υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Απόφαση συγκρότησης Επιτροπών (i) Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ), (ii) Ενστάσεων   και (iii) Παρακολούθησης & Παραλαβής της προμήθειας ειδών ,στο πλαίσιο του ως άνω αναφερόμενου έργουΗ συγκρότηση των Επιτροπών της παρούσας διαδικασίας που εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 302 Συνεδρία της 29.07.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. Αθηνά.
Απαιτούμενες εγγυήσεις:·  Εγγύηση Συμμετοχής: 2% της αξίας του εκτιμώμενου προϋπολογισμού της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)·     
·  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)
Διάρκεια σύμβασης:·      Η διάρκεια της σύμβασης/των συμβάσεων ορίζεται έως 6 μήνες από την υπογραφή τους, κατά περίπτωση. 
Δικαίωμα συμμετοχής:·      Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ισχύς Προσφορών:· Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
· Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
· Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
· Η Σύμβαση τροποποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016 κατά τους όρους του άρθρου 201 του ιδίου Νόμου.
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣΗμερομηνία αποστολής της Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
10-12-202104-12-2021
Ημερομηνία ανάρτησης της Περίληψης της Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣΗμερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο www.athenarc.gr του E.K. Αθηνά (στην υποκατηγορία “NΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ”)
10-12-202109-12-202110-12-2021

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.e-procurement.gov.gr του συστήματος.

 

Καθηγητής  Γιάννης Εμίρης

Γενικός Διευθυντής Ε.Κ. Αθηνά

Πλήρες κείμενο προκήρυξης

Πλήρες κείμενο παράτασης