Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού με κωδικό πρόσκλησης: [ILSP XA.PROS.10.HL.EXOPLISMOS_MYΘΟ_102021]

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης/ ΙΕΛ – Παράρτημα Ξάνθης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ηλιάνα Σταμάτη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875304

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡ.: liana@athenarc.gr

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την επιλογή Αναδόχου για

την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο

του Υποέργου 1 της πράξης

«Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»

Κωδικός Πρόσκλησης: [ILSP XA.PROS.10.HL.EXOPLISMOS_MYΘΟ_102021]

ΑΔΑ: 6ΝΘ7469ΗΞΩ-ΑΗΗ

Το Παράρτημα του ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» στην Ξάνθη,

Έχοντας Υπόψη:

  1. το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»(ΦΕΚ Α΄147) όπως τροποποιηθείς ισχύει, 
  2. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,   
  3. το Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’258), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83)και ισχύει, 
  4. του Ν. 4485/2017 (Α-114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιηθείς ισχύει, 
  5. του Π.Δ. 145/03 (ΦΕΚ Α’121) «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)», όπως ισχύει,  
  6. τον, από 28-12-2018, εγκεκριμένο από την 213η Συνεδρία του Δ.Σ. του Ε.Κ. Αθηνά Εσωτερικό Κανονισμό, 
  7. τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Ε.Κ. Αθηνά, 
  8. Την από 20/11/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (αρ. πρωτ. 6275/1428/Α2 ΑΔΑ: 63ΚΕ46ΜΤΛΡ-ΛΤ1) με τίτλο “Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη” και κωδικό ΟΠΣ 5047101,
  9. Την από 02/12/2020 απόφαση της 279ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του «ΕΚ Αθηνά», με την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση της Πράξης με τίτλο «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» και η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 της παραπάνω Πράξης,
  10. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΤΝ3469ΗΞΩ-3ΡΩ για την κατανομή του προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης του ανωτέρω έργου για τα έτη 2021-2023 και την τροποποίηση αυτής με ΑΔΑ: 6ΑΕΓ469ΗΞΩ-Ξ7Η,

προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν έρευνας αγοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, συνολικής δαπάνης μέχρι το ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (7.300,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και χρονικής διάρκειας 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Σύντομη περιγραφή της Πράξης Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Η Πράξη «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» έχει στόχο να αναδείξει τον πολιτισμικό πλούτο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.) ως άξονα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, με αφετηρία τη συστηματική καταγραφή, χαρτογράφηση και ανάδειξη των μύθων που αναφέρονται σε περιοχές της Π.Α.Μ.Θ. Η Πράξη, εκτός από αυτοτελής δράση ανάδειξης του περιφερειακού πολιτισμικού και τουριστικού αποθέματος, θα ενισχύσει ουσιαστικά την τρέχουσα Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και για την Ελληνική Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ. Τόσο η καταγραφή των μύθων, όπως αυτοί αναδύονται μέσα από κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Λογοτεχνίας, όσο και ο σχετικός σχολιασμός θα διασυνδεθούν με το σύγχρονο τοπίο της περιφέρειας (φυσικό, αρχιτεκτονικό, αρχαιολογικό, πολιτιστικό, γαστρονομικό…) μέσα από την ανάπτυξη πληροφοριακού ιστότοπου και εφαρμογής για κινητά που θα επιτρέπουν τη δημιουργία προσωποποιημένων διαδρομών σε περιοχές της περιφέρειας με απώτερο στόχο την υποστήριξη της ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας. Έτσι, με αφορμή την ανάδειξη της μυθολογικής ταυτότητας της Π.Α.Μ.Θ., συνδέεται το παρελθόν με το παρόν της περιφέρειας και επιτυγχάνεται η ενίσχυση της τουριστικής και πολιτισμικής φυσιογνωμίας της, καθώς οι επισκέπτες της Π.Α.Μ.Θ. θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν τις δικές τους διαδρομές βάσει προσωπικών κριτηρίων (μυθολογικών, αρχαιολογικών, πολιτισμικών, φυσιολατρικών κ.τ.ό.). Επιπλέον, στο πλαίσιο της Πράξης θα αναπτυχθεί ειδική εκπαιδευτική εφαρμογή για την παιδαγωγική αξιοποίηση του παραγόμενου ερευνητικού υλικού από διδάσκοντες και διδασκόμενους στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αιτιολόγηση

Η πράξη διαρθρώνεται σε δύο Υποέργα. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού αφορά στο Υποέργο 1 το οποίο υλοποιείται από το παράρτημα της Ξάνθης του ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά». Η προμήθεια εξοπλισμού είναι αναγκαία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της πράξης.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ακολουθεί ο πίνακας με τις τεχνικές προδιαγραφές κατά ομάδα και και ποσότητα των προϊόντων:

Ομάδα 1Α- Υπολογιστής (desktop PC) με λειτουργικό Windows

Κωδικός ομάδας: 1Α1- Υπολογιστής (desktop PC) με λειτουργικό Windows

 ΠροδιαγραφήΑπαίτησηΑπάντηση
1Α1.1Πλήθος (τεμάχια)2 
1Α1.2Επώνυμο μοντέλοΝΑΙ 
1Α1.3Επεξεργαστής – i5  series ή ανώτεροςΝΑΙ 
1Α1.4Μέγεθος μνήμης RAM≥16GB 
1Α1.5Optical Drive DVD-RWΟΧΙ 
1Α1.6Σκληρός δίσκος – χωρητικότηταSSD/M2 ≥480GB 
1Α1.7ΠληκτρολόγιοΝΑΙ 
1Α1.8Οπτικό mouseΝΑΙ 
1Α1.9Εγγύηση σε έτη≥2 
1Α1.10Εγγύηση παρεχόμενη από τον κατασκευαστήΝΑΙ 
1Α1.11Λειτουργικό σύστημαWindows 10 Pro ENG 

Ομάδα 1Β- Οθόνη

Κωδικός ομάδας: 1Β1- Οθόνη Υπολογιστή

 ΠροδιαγραφήΑπαίτησηΑπάντηση
1Β1.1Πλήθος (τεμάχια)1 
1Β1.2Επώνυμο μοντέλοΝΑΙ 
1Β1.3Διαγώνιος≥27’’ 
1Β1.4Εγγενής ανάλυση4K (3840×2160) 
1Β1.5IPS panelΝΑΙ 
1Β1.6Ρυθμός Ανανέωσης≥60 Hz 
1Β1.7Aspect ratio16:9 
1B1.8CurvedΟΧΙ 
1B1.9Εγγύηση σε έτη≥2 

Ομάδα 1Γ- Κινητό Τηλέφωνο

Κωδικός ομάδας: 1Γ1- Κινητό Τηλέφωνο

 ΠροδιαγραφήΑπαίτησηΑπάντηση
1Γ1.1Πλήθος (τεμάχια)1 
1Γ1.2Τύπος ΚινητούSmartPhone 
1Γ1.3Λειτουργικό ΣύστημαiOS 
1Γ1.4Μνήμη4 GB 
1Γ1.5Χωρητικότητα64 GB 
1Γ1.6ΕπεξεργαστήςApple A13 Bionic 
1Γ1.7Οθόνη6,1 “ 
1Γ1.8Ανάλυση1792 x 828 
1Γ1.9Τύπος ΟθόνηςRetina IPS 

Ομάδα 1Δ- Φωτογραφική Μηχανή

Κωδικός ομάδας: 1Δ1- Φωτογραφική Μηχανή

 ΠροδιαγραφήΑπαίτησηΑπάντηση
1Δ1.1Πλήθος (τεμάχια)1 
1Δ1.2ΤύποςMirrorless 
1Δ1.3Ανάλυση Mpixel≥24 
1Δ1.4Τύπος ΑισθητήραCMOS 
1Δ1.5Μέγεθος ΑισθητήραFull Frame 
1Δ1.6Σταθεροποίηση ΕικόναςΝΑΙ 
1Δ1.7Επιλογές ISO50-25600 
1Δ1.8Autofocus (AF)ΝΑΙ 
1Δ1.9Format ΕικόνωνJPEG, RAW 
1Δ1.10Ανάλυση Video1920 x 1080 
1Δ1.11FPS Video60 fps 
1Δ1.12ΣυνδεσιμότηταHDMI, USB 2.0, WiFi 
1Δ1.13Τύποι κάρτας μνήμηςSDXC, SDHC 

Κωδικός ομάδας: 1Δ2- Παρελκόμενα Φωτογραφικής Μηχανής

 ΠροδιαγραφήΑπαίτησηΑπάντηση
1Δ2.12η Μπαταρία1 
1Δ2.2Φορτιστής μπαταριών1 
1Δ2.3Κάρτες μνήμης SDXC, SDHC 128GB2 
1Δ2.4Τσάντα μεταφοράς backpack1 

Ομαδα 1Ε – UPS

Κωδικός ομάδας: 1Ε1- UPS

 ΠροδιαγραφήΑπαίτησηΑπάντηση
1Ε1.1Πλήθος (τεμάχια)1 
1Ε1.2Τύπος(VI) Line-Interactive 
1Ε1.3Ισχύς (VA)≥1500 VA 
1Ε1.4Ισχύς (Watt)≥900 W 
1Ε1.5Κυματομορφή ΕξόδουΚαθαρού Ημιτόνου 
1Ε1.6Πρίζες AC≥ 4 
1Ε1.7Αντοχή Μπαταρίας (Half Load)≥ 8 min 
1Ε1.8Αντοχή Μπαταρίας (Full Load)≥ 2 min 

Ομάδα 1Ζ- NAS server

Κωδικός ομάδας: 1Ζ1- NAS server

 ΠροδιαγραφήΑπαίτησηΑπάντηση
1Ζ1.1Πλήθος (τεμάχια)1 
1Ζ1.2Θέσεις Σκληρών Δίσκων≥4 
1Ζ1.3Υποστηριζόμενοι ΔίσκοιHDD, M.2, SSD 
1Ζ1.4Πρωτόκολλο ΕπικοινωνίαςSATA III (6 Gbit/s) 
1Ζ1.5Raid0, 1, 1+0, 5, 6, Basic, JBOD 
1Ζ1.6ΣυνδεσιμότηταGbit Ethernet, USB 3.0 
1Ζ1.7Μνήμη RAM≥2 GB 
1Ζ1.8Σύστημα ΑρχείωνBtrfs, EXT4 

Κωδικός ομάδας: 1Ζ2- Δίσκοι NAS

 ΠροδιαγραφήΑπαίτησηΑπάντηση
1Ζ2.1Πλήθος (τεμάχια)4 
1Ζ2.2Χωρητικότητα≥6 TB 
1Ζ2.3Form Factor3.5 “ 
1Ζ2.4Μέθοδος εγγραφήςCMR 

Ομάδα 1Η  – Μνήμες για server

Κωδικός ομάδας: 1H1- Μνήμες για server

 ΠροδιαγραφήΑπαίτησηΑπάντηση
1Η1.1Πλήθος (τεμάχια)2 
1Η1.2Χωρητικότητα16 GB 
1Η1.3ΤύποςDDR4 ECC 
1Η1.4Συχνότητα2400 MHz 
1Η1.5ΣυμβατότηταDell PowerEdge R430 

Ομάδα 1Θ- Laptop

 ΠροδιαγραφήΑπαίτησηΑπάντηση
1Θ2.1Πλήθος (τεμάχια)2 
1Θ2.2ΕπεξεργαστήςIntel Core i7 (11th Gen) 
1Θ2.3Συχνότητα2,8 GHz 
1Θ2.4Μνήμη RAM16 GB DDR4 
1Θ2.5Ανάλυση Οθόνης1920×1080 
1Θ2.6Διαγώνιος15,6’’ 
1Θ2.7Τύπος panelIPS 
1Θ2.8Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου≥512 GB 
1Θ2.9Τύπος Σκληρού ΔίσκουSSD/M2 
1Θ2.10ΣυνδεσιμότηταBluetooth, Ethernet, HDMI, USB 3.2, USB-C, Wi-Fi 
1Θ2.11Λειτουργικό ΣύστημαWindows 10 

Οικονομική προσφορά  

Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τις τιμές μονάδας για κάθε ομάδα χωρίς τον ΦΠΑ, τυχόν μεταφορικά έξοδα, καθώς και το συνολικό κόστος. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν κατάλληλη γνώση, εμπειρία και ικανότητα ώστε να ανταπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση προμήθειας.  

Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και μετά από τη λήξη του, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες ή δεδομένα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη σχετική πίστωση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού του Υποέργου 1 της Πράξης «ΜΥΘΟ- Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5047101. 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  

Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 60 ημέρες από την υπογραφή της. 

Τόπος Παράδοσης Προμήθειας και Χρόνος Παράδοσης

Τόπος παράδοσης είναι το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»/ΙΕΛ Ξάνθης, ΝΑ άκρο, Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 671 00, Ξάνθη εντός της χρονικής διάρκειας της σύμβασης.  

Τρόπος πληρωμής 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί με την οριστική παραλαβή της προμήθειας και τη σύνταξη του σχετικού πρωτ0κόλλου παραλαβής. 

Ημερομηνία Υποβολή προσφοράς – Τρόπος υποβολής προσφορών 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2021  και ώρα 17:00

Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: liana@athenarc.gr  

Για τεχνικές πληροφορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Κωνσταντίνο Σταυρόγλου, (kstavrog@athenarc.gr)  τηλ. 2541078787, εσωτ. 120).

Για πληροφορίες/διευκρινίσεις επί της διαδικασίας και της αποστολής προσφορών μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Ηλιάνα Σταμάτη (liana@athenarc.gr – τηλ. 2106875304). 

Βασίλειος Κατσούρος

Διευθυντής Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά