Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την Προμήθεια Εξοπλισμού και με κωδικό πρόσκλησης:[ILSP.XA.PROS.04.EXOPLISMOS.Thalia.092021]

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης/ ΙΕΛ – Παράρτημα Ξάνθης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ηλιάνα Σταμάτη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875304

ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ.: liana@athenarc.gr

Νέα προθεσμία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 έως 16:00

ΑΔΑ: 641Ψ469ΗΞΩ-ΘΛ7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

με αντικείμενο την «Προμήθεια Εξοπλισμού» στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου

«ΘΑΛΕΙΑ – Ψηφιακή εργαλειοθήκη για την ανάλυση, προβολή και προστασία του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος σε μικρούς πολιτιστικούς οργανισμούς»

Κωδ. Πρόσκλησης: [ILSP.XA.PROS.04.EXOPLISMOS.Thalia.092021]

ΑΔΑ: Ω5Α3469ΗΞΩ-72Θ

Το Παράρτημα του ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» στην Ξάνθη, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ΘΑΛΕΙΑ: – Ψηφιακή εργαλειοθήκη για την ανάλυση, προβολή και προστασία του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος σε μικρούς πολιτιστικούς οργανισμούς» MIS (ΟΠΣ) 5131351:

Έχοντας υπόψη:

  1. το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»(ΦΕΚ Α΄147) όπως τροποποιηθείς ισχύει,
  2. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
  3. το Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’258), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83)και ισχύει,
  4. του Ν. 4485/2017 (Α-114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιηθείς ισχύει,
  5. του Π.Δ. 145/03 (ΦΕΚ Α’121) «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)», όπως ισχύει,
  6. τον, από 28-12-2018, εγκεκριμένο από την 213η Συνεδρία του Δ.Σ. του Ε.Κ. Αθηνά Εσωτερικό Κανονισμό,
  7. τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Ε.Κ. Αθηνά,
  8. την από 29/07/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 3585 ΑΔΑ: 9ΠΙΥ46ΜΤΛΡ-ΙΚ3) με τίτλο «ΘΑΛΕΙΑ – Ψηφιακή εργαλειοθήκη για την ανάλυση, προβολή και προστασία του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος σε μικρούς πολιτιστικούς οργανισμούς» και MIS (ΟΠΣ) 5131351,
  9. την απόφαση της 304ης Συνεδρίας του ΔΣ (31-08-2021) του Ε.Κ. Αθηνά για την έγκριση της απόφασης υλοποίησης του έργου ΘΑΛΕΙΑ,
  10. την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΦΜΛ469ΗΞΩ-Χ8Ο για την κατανομή του προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης του ανωτέρω έργου για το οικονομικό έτος 2021,

προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4782/2021, συνολικής δαπάνης είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτού (29.838,71 €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό κόστος τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής).

Αιτιολόγηση- Τεχνικές προδιαγραφές

Το αντικείμενο της Πράξης «ΘΑΛΕΙΑ – Ψηφιακή εργαλειοθήκη για την ανάλυση, προβολή και προστασία του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος σε μικρούς πολιτιστικούς οργανισμούς», με κωδικό έργου Τ2ΕΔΚ-01018 και κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5131351, είναι η υποστήριξης της οικονομικής βιωσιμότητας και ανάπτυξης μικρών πολιτιστικών φορέων με τη σχεδίαση και υλοποίηση μιας εξελιγμένης ψηφιακής εργαλειοθήκης για την ανάλυση των πολιτιστικών τους στοιχείων (assets) και την ανάπτυξη καλών πρακτικών αξιοποίησης και βιωσιμότητας, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικά η ουσιαστική προστασία του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης απαιτείται να πραγματοποιηθεί η προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξοπλισμού εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας και έξυπνων κινητών συσκευών.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ακολουθεί ο πίνακας με τις τεχνικές προδιαγραφές και την ποσότητα των προϊόντων:

ΕΙΔΗΤΜΧ
HoloLens 2 Development Edition + case + brow pad ή νεότερο αντίστοιχων ή καλύτερων προδιαγραφών της ίδιας εταιρίας, κατηγορίας και συμβατότητας3
Dell Alienware Aurora R12 MT (i9-11900KF 3.5 GHz/64GB/1TB + 2TB/W10 Pro) ή νεότερο αντίστοιχων ή καλύτερων προδιαγραφών της ίδιας εταιρίας, κατηγορίας και συμβατότητας2
Apple Mac mini: 3.0GHz 6-core 8th-generation Intel Core i5 processor, 64GB 2666 Mhz DDR4 SDRAM, 1TB SSD, 10Gb Ethernet ή νεότερο αντίστοιχων ή καλύτερων προδιαγραφών της ίδιας εταιρίας, κατηγορίας και συμβατότητας1
Apple Watch Series 6 GPS, 44mm Space Gray Aluminium Case με Black Sport Band ή νεότερο αντίστοιχων ή καλύτερων προδιαγραφών της ίδιας εταιρίας, κατηγορίας και συμβατότητας3
Apple 10.9-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular 256GB ή νεότερο αντίστοιχων ή καλύτερων προδιαγραφών της ίδιας εταιρίας, κατηγορίας και συμβατότητας3
Apple Phone 12 Pro Max 256GB ή νεότερο αντίστοιχων ή καλύτερων προδιαγραφών της ίδιας εταιρίας, κατηγορίας και συμβατότητας2
Apple iPhone 12 mini 256GB ή νεότερο αντίστοιχων ή καλύτερων προδιαγραφών της ίδιας εταιρίας, κατηγορίας και συμβατότητας2
Synology DS420+ & 4 x Western Digital Red NAS 4TB (64MB Cache) ή νεότερο αντίστοιχων ή καλύτερων προδιαγραφών της ίδιας εταιρίας, κατηγορίας και συμβατότητας (είτε ολοκληρωμένο είτε στα τεμάχια που το απαρτίζουν)1

Οικονομική προσφορά

Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τις τιμές μονάδας από το κάθε προϊόν χωρίς τον ΦΠΑ, τυχόν μεταφορικά έξοδα, καθώς και το συνολικό κόστος.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν κατάλληλη γνώση, εμπειρία και ικανότητα ώστε να ανταπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση προμήθειας.

Εμπιστευτικότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και μετά από τη λήξη του, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες ή δεδομένα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη σχετική πίστωση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού της Πράξης «ΘΑΛΕΙΑ – Ψηφιακή εργαλειοθήκη για την ανάλυση, προβολή και προστασία του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος σε μικρούς πολιτιστικούς οργανισμούς», με κωδικό έργου Τ2ΕΔΚ-01018 και κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5131351.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 60 ημέρες από την υπογραφή της.

Τόπος Παράδοσης Προμήθειας και Χρόνος Παράδοσης

Τόπος παράδοσης είναι το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»/ΙΕΛ Ξάνθης, ΝΑ άκρο, Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 671 00, Ξάνθη εντός της χρονικής διάρκειας της σύμβασης.

Τρόπος πληρωμής

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί με την οριστική παραλαβή της προμήθειας και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής.

Ημερομηνία Υποβολή προσφοράς – Τρόπος υποβολής προσφορών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 17η Σεπτεμβρίου και ώρα 13.00.

[ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:00]

Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: liana@athenarc.gr

Για τεχνικές πληροφορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Κωνσταντίνο Σταυρόγλου,(kstavrog@athenarc.gr  τηλ. 2541078787, εσωτ. 120).

Για πληροφορίες/διευκρινίσεις επί της διαδικασίας και της αποστολής προσφορών μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Ηλιάνα Σταμάτη (liana@athenarc.gr – τηλ. 2106875304).

Γ. Παυλίδης

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου ΘΑΛΕΙΑ