Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κωδικό: [ILSP.XA.SD28.302.AGRO4+.072021]

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι                                                 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ηλιάνα Σταμάτη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875304

ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ.: liana@athenarc.gr

Ιστοσελίδα: www.athenarc.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κωδικό: [ILSP.XA.SD28.302.AGRO4+.072021]

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)

ΑΔΑ: ΩΜΕΠ469ΗΞΩ-Γ1Μ

Για την προμήθεια «Εξοπλισμού και Λογισμικού: Συστήματα Αισθητήρων Περιβαλλοντικού Ελέγχου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ «60.000,00€» μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο στο πλαίσιο του έργου «AGRO4+:  Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία για νέους αγρότες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”

Αναθέτουσα ΑρχήΕρευνητικό Κέντρο  «Αθηνά»/ΙΕΛ  Ξάνθης, ΝΑ άκρο, Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 671 00, Ξάνθη.
Αντικείμενο ΔιαγωνισμούΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – Συστήματα αισθητήρων περιβαλλοντικού ελέγχου 
CPV38127000-1: Μετεωρολογικοί σταθμοί 35125100-7: Αισθητήρες 38120000-2: Μετεωρολογικά όργανα
Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού60.000,00 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 74.400,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Διαδικασία ΑνάθεσηςΣυνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)
Κριτήριο Ανάθεσηςπλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών25  Αυγούστου 2021 και ώρα 16:00
Τόπος ΔιενέργειαςΞάνθη
Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας30 Αυγούστου 2021 και ώρα 11:00
Ισχύς προσφορώνΕκατό είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Διάρκεια σύμβασης60 ημέρες από την υπογραφή της
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης11823

Πλήρες κείμενο διαγωνισμού