Διακήρυξη επαναπροκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού [ILSP.XA.SD27.291.INT.042021]

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι                                                 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ηλιάνα Σταμάτη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875304

ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ.: liana@athenarc.gr

Ιστοσελίδα: www.athenarc.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κωδικό: [ILSP.XA.SD27.291.INT.042021]

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής

(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)

για την «προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης επτά χιλιάδων ευρώ  «7.000,00 €» μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προμήθεια γίνεται στο πλαίσιο του έργου «Smart Marketing Strategies for tourism in the Cross-Border Area»_SMS-CBA του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 2, Θεματικός Στόχος 6, Επενδυτική Προτεραιότητα 6c, Ειδικός Στόχος 4.

Αναθέτουσα ΑρχήΕρευνητικό Κέντρο  «Αθηνά»/ΙΕΛ  Ξάνθης, ΝΑ άκρο, Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 671 00, Ξάνθη.
Αντικείμενο ΔιαγωνισμούΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
CPV30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού7.000,00 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 8.680,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Διαδικασία ΑνάθεσηςΣυνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)
Κριτήριο Ανάθεσηςπλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών6 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00
Τόπος ΔιενέργειαςΞάνθη
Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας7 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00
Ισχύς προσφορώνΕκατό είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Διάρκεια σύμβασηςΣαράντα πέντε (45) μέρες  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης11318

Πλήρες κείμενο προκήρυξης