Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κωδικό:[ILSP.XA.SD27.264.INT.072020]

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

                                       

ΦΟΡΕΑΣ:Ε.Κ. «Αθηνά» – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ηλιάνα Σταμάτη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:210 6875304
ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ.:liana@athenarc.gr
Ιστοσελίδα:www.athenarc.gr

Nέα καταληκτική ημερομηνία 2/4/2021 και ώρα 14:00

και ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 5/4/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

με κωδικό: [ILSP.XA.SD27.264.INT.072020]

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (του άρθρου 117 του Ν.4412/16)

ΑΔΑ: 6ΝΣΓ469ΗΞΩ-ΣΟ6

για την «προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ «24.000,00 €» μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προμήθεια γίνεται στο πλαίσιο του έργου «Smart Marketing Strategies for tourism in the Cross-Border Area»_SMS-CBA του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 2, Θεματικός Στόχος 6, Επενδυτική Προτεραιότητα 6c, Ειδικός Στόχος 4.

Αναθέτουσα ΑρχήΕρευνητικό Κέντρο  «Αθηνά»/ΙΕΛ  Ξάνθης, ΝΑ άκρο, Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 671 00, Ξάνθη.
Αντικείμενο ΔιαγωνισμούΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
CPV30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμούΟ συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στις είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (24.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Διαδικασία ΑνάθεσηςΣυνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)
Κριτήριο Ανάθεσηςπλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών31 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00
Τόπος ΔιενέργειαςΞάνθη
Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας1 Απριλίου 2021
Ισχύς προσφορώνΕκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Διάρκεια σύμβασηςΣαράντα πέντε (45) μέρες  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης11241

Πλήρες κείμενο προκήρυξης

Διευκρινήσεις για τις ομάδες 4.2-4.3