Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Νο [ILSP.XA.SD26.254.CAnTi.042020]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο [ILSP.XA.SD26.254.CAnTi.042020] ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)

AΔΑ: ΩΘ9Λ469ΗΞΩ-87Μ

για την «προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (29.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου ‘Καινοτόμος Μεθοδολογία Ολοκληρωμένης Διάγνωσης, Συντήρησης, Τεκμηρίωσης και Ανάδειξης των μυκηναϊκών τειχών’_ CAnTi_στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5056234 η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αναθέτουσα Αρχή

«Αθηνά» – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά»), Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι .

τηλ. 210-6875300, 210-6875304

Αντικείμενο Διαγωνισμού

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

CPV

30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες, 38650000-6: Φωτογραφικός εξοπλισμός, 72268000-1: Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού.

Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στις είκοσι εννέα χιλιάδες ευρώ (29.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020 και ώρα 15:00

Τόπος Διενέργειας

Κτήριο Ε.Κ. «Αθηνά»/ Παράρτημα Ξάνθης, ΝΑ άκρο, Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 671 00, Ξάνθη

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας

Τρίτη, 12 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00

Ισχύς προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης

Δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης

10064

Πλήρες κείμενο προκήρυξης