Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κωδικό [ILSP.01.221.0419]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Ε.Κ. «Αθηνά» – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 Ξάνθη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

: Καραμαλίδου Κατερίνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

: +30 25410 78787 εσωτ. 111

FAX

: +30 25410 63656

ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ.

: kkaramal_ΑΤ_ceti.athena-innovation.gr

Ιστοσελίδα

: www.athena-innovation.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

– ως προς την παράγραφο 2.4.3.2, από την οποία διαγράφονται τα σημεία v, vi, vii και

– ως προς την παράγραφο 2.4.2, στην οποία διορθώνονται ο τόπος και ο χρόνος υποβολής των προσφορών.

Επίσης διευκρινίζεται ότι η διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται σε είκοσι πέντε (25) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κωδικό: [IELX.01.221.0419]

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)

για τη «Συμβολή στην πολιτιστική διάσταση της διάχυσης του έργου και τη διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων. Περιλαμβάνει τη συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 5 – Ολοκλήρωση συστημάτων, πιλοτική λειτουργία και αξιολόγηση.» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης σαράντα χιλιάδων ευρώ «­­­­­40.000,00€» συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναθέτουσα Αρχή

«Αθηνά» – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά»)/ ΙΕΛ Ξάνθης – Παράρτημα Ξάνθης

ΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη

Τηλ.: 25410-78787

Αντικείμενο Διαγωνισμού

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συμβολή στην πολιτιστική διάσταση της διάχυσης του έργου και τη διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων. Περιλαμβάνει τη συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 5 – Ολοκλήρωση συστημάτων, πιλοτική λειτουργία και αξιολόγηση. Ειδικότερα:

(α) Στις δράσεις που σχετίζονται με τη διοργάνωση και διεξαγωγή έκθεσης σε ειδικό χώρο πλαισιωμένη από ειδικούς της γαστρονομίας. Η έκθεση θα εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Αναδόχου και ηλεκτρονικές εκδόσεις της έκθεσης θα είναι διαθέσιμες για χρήση από τους εταίρους του έργου.

(β) Στις δράσεις διάχυσης και προβολής του έργου που θα υποστηρίζονται από ειδικό για την περίπτωση ελληνικό καλλιτεχνικό υλικό, το οποίο θα παραχθεί μέσα από καλλιτεχνικό διαγωνισμό με τη συμμετοχή νέων εικαστικών καλλιτεχνών που θα κληθούν να δημιουργήσουν έργα με θέμα τη γαστρονομία της Ελλάδας, με έμφαση στην Κ. και Α. Μακεδονία και Θράκη.

CPV

92500000-6 – Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες

Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (32.258,06€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019 και ώρα 15:00

Τόπος Διενέργειας

Κτήριο Ε.Κ. «Αθηνά»/ Παράρτημα Ξάνθης, ΝΑ άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 671 00, Ξάνθη

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00

Ισχύς προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης

Είκοσι πέντε (25) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης

293/17-04-2019

 

 

Πλήρες κείμενο προκήρυξης