Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Νο ILSP.SD24.207.EST-1118

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Ε.Κ. «Αθηνά» – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης/ ΙΕΛ Ξάνθης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 Ξάνθη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

: Καραμαλίδου Κατερίνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

: +30 25410 78787 εσωτ. 111

FAX

: +30 25410 63656

ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ.

kkaramal@ceti.athena-innovation.gr

Ιστοσελίδα

www.athena-innovation.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο ILSP.SD24.207.EST-1118

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)

για την «προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (28.225,81€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «ΕΣΤΙΑ: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031814 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.


 

Αναθέτουσα Αρχή

«Αθηνά» – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά») – Παράρτημα Ξάνθης/ ΙΕΛ Ξάνθης

Αντικείμενο Διαγωνισμού

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

CPV

30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες, 31710000-6: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, 48000000-8: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής, 3865000-6: Φωτογραφικός Εξοπλισμός, 38623000-8: Οπτικά Φίλτρα, 35613000-4: Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα

Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (28.225,81€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00

Τόπος Διενέργειας

Κτήριο Ε.Κ. «Αθηνά»/ Παράρτημα Ξάνθης, ΝΑ άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 671 00, Ξάνθη

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00

Ισχύς προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης

Δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης

7730/12-12-2018

Πλήρες κείμενο προκήρυξης

Τεχνικό παράρτημα της προκήρυξης