Διακήρυξη για σύμβαση προμήθειας με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

“Προμήθεια ηλεκτρονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού”

Με συνολική εκτιμώμενη αξία  183.210,00 €, χωρίς ΦΠΑ

στο πλαίσιο του έργου «AGRO4+:  Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία για νέους αγρότες»  [κωδ. MIS 5046239]

ΑΔΑ: Ψ4Σ7469ΗΞΩ-0ΟΓ

Την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης για την Προμήθεια ηλεκτρονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού  στο πλαίσιο του ‘AGRO4+:Ολιστική προσέγγιση στην Γεωργία για νέους αγρότες (κωδ.MIS 5046239), ως ακολούθως:

Αναθέτουσα αρχή “Αθηνά” ‐ Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ Αθηνά), Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι / ΙΕΛ Ξάνθης – Παράρτημα Ξάνθης, ΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη
Είδος/Τύπος Αναθέτουσας Αρχής Ν.Π.Ι.Δ- Αναθέτουσα Αρχή Μη Κεντρικής Διοίκησης
Κύρια Δραστηριότητα ΑΑ  ‘Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
Αντικείμενο διαγωνισμού Προμήθεια ηλεκτρονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού
TMHMA ΕΙΔΟΣ CPV
Τμήμα 1 Φωτογραφική μηχανή 38651000-3 (Φωτογραφικές μηχανές), 38650000-6 (Φωτογραφικός εξοπλισμός), 38651100-4 (Φακοί φωτογραφικών μηχανών)
Τμήμα 2 Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) 35613000-4 (Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα), 34711200-6 (Αεροσκάφη χωρίς πιλότο)
Τμήμα 3 Κάμερες ειδικού σκοπού 32333100-7 (Συσκευές εγγραφής εικόνας), 38430000-8 (Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης), 8410000-2 (Όργανα μέτρησης)
Τμήμα 4 Προγραμματιζόμενος εξοπλισμός 31712200-2 (Μικροσυστήματα), 31710000-6 (Ηλεκτρονικός εξοπλισμός), 31711000-3 – (Ηλεκτρονικό Υλικό)
Τμήμα 5 Υπολογιστικά συστήματα υψηλής υπολογιστικής ισχύος 48820000-2 (Εξυπηρετητές), 30211100-2 (Υπερ-υπολογιστής),  31154000-0 (Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος), 31682530-4 (Εφεδρικά συστήματα παροχής ενέργειας)
Τμήμα 6 Έξυπνες φορητές συσκευές 32250000-0 (Κινητά τηλέφωνα), 30213500-0 (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης)
Τμήμα 7 Περιφερειακά συστήματα υποστήριξης 38652120-7 (Βιντεοπροβολείς)
Συνολικός
προϋπολογισμός διαγωνισμού
183.210,00  Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 227.180,40 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Διαδικασία ανάθεσης Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 Ν. 4412/2016)
Κριτήριο ανάθεσης  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Διάρκεια σύμβασης 45  μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ   Ημερομηνία ανάρτησης της Περίληψης της Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
10/03/2023   09/03/2023
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο www.athenarc.gr του E.K. Αθηνά (στην υποκατηγορία “NΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ”)
09/03/2023 10/03/2023

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.e-procurement.gov.gr του συστήματος.

Καθηγητής  Γιάννης Εμίρης

Γενικός Διευθυντής Ε.Κ. Αθηνά

Πλήρες κείμενο προκήρυξης