Προκηρύξεις διαγωνισμών

     

Προκηρύξεις: 14

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/03/2021
Ημερομηνία λήξης: 02/04/2021
Κατάσταση: Έληξε

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κωδικό:[ILSP.XA.SD27.264.INT.072020]

Κωδικός: ILSP.XA.SD27.264.INT.072020 ΑΔΑ: 6ΝΣΓ469ΗΞΩ-ΣΟ6

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/04/2020
Ημερομηνία λήξης: 12/05/2020
Κατάσταση: Έληξε

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Νο [ILSP.XA.SD26.254.CAnTi.042020]

Κωδικός: ILSP.XA.SD26.254.CAnTi.042020 ΑΔΑ: ΩΘ9Λ469ΗΞΩ-87Μ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/04/2019
Ημερομηνία λήξης: 15/05/2019
Κατάσταση: Έληξε
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/12/2018
Ημερομηνία λήξης: 09/01/2019
Κατάσταση: Έληξε