Προκηρύξεις διαγωνισμών

     

Προκηρύξεις: 13

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/04/2020
Ημερομηνία λήξης: 12/05/2020
Κατάσταση: Έληξε

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Νο [ILSP.XA.SD26.254.CAnTi.042020]

Κωδικός: ILSP.XA.SD26.254.CAnTi.042020 ΑΔΑ: ΩΘ9Λ469ΗΞΩ-87Μ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/04/2019
Ημερομηνία λήξης: 15/05/2019
Κατάσταση: Έληξε
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/12/2018
Ημερομηνία λήξης: 09/01/2019
Κατάσταση: Έληξε