Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων – PLan-V [ILSP.265.Plan_V.XAN.0820]

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων

ΑΔΑ : 913Ε469ΗΞΩ-ΘΒ3

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «PLan-V: Πλατφόρμα Λογοθεραπείας με Εικονικό Βοηθό» και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.265.Plan_V.XAN.0820 και με ΑΔΑ: Ψ6Λ1469ΗΞΩ-ΞΙΓ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (245η Συνεδρία, 29/01/2020) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε την ακόλουθη πρόταση υποψηφιότητας:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΗ Ή ΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

Plan_V/1

1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1

2713/09-09-2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Plan_V/1

2

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2

2722/10-09-2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Plan_V/1

3

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3

2732/11-09-2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Οι τρεις (3) φάκελοι υποψηφιότητας παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους.

Ο/Η παρακάτω αναφερόμενος/η ανά κωδικό προς ανάθεση έργου υποψήφιος/α δεν πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης, η υποψηφιότητά του/της δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

Μη αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας

Plan_V/1

1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3

Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:

– Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον (5) ετών σε ερευνητικά έργα.

– Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνολογικά́ Υποβοηθουμένης Μάθησης με έμφαση στο πεδίο των διαταραχών λόγου και ομιλίας.

– Εμπειρία στην ανάπτυξη πολυτροπικών διαλογικών συστημάτων με τεχνολογίες ψηφιακών βοηθών.

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις υποψηφιότητες που πληρούν τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα, οι οποίες κατατάσσονται ως εξής ανά κωδικό προς ανάθεση έργου:

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Α/Α

Κωδικός προς ανάθεση έργου

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

1

Plan_V/1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1

88 μόρια

2

Plan_V/1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2

72 μόρια

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 23/09/2020 270η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης – βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Αθήνα 23/09/2020

Ο Διευθυντής

Βασίλειος Κατσούρος