Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης – AtticPOT [ILSP.234.ATT-TUR-ΧΑΝ.0819]

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης

ΑΔΑ:ΨΗΠΓ469ΗΞΩ-ΞΗΠ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του «AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος – 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).» της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» και σε συνέχεια της δημοσιοποίησης σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό ILSP.234.ATT-TUR-ΧΑΝ.0819 και με ΑΔΑ: ΩΦΒ4469ΗΞΩ-0ΜΧ για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, ανακοινώνεται ότι ματαιώνεται η εν λόγω πρόσκληση χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου, λόγω επαναπροσδιορισμού των αναγκών του έργου με αποτέλεσμα η προς ανάθεση εργασία, όπως περιγράφεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να καλυφθεί εσωτερικά από ήδη υπάρχον προσωπικό.

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 23/09/2020 270η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Αθήνα 23/09/2020

Ο Διευθυντής

Βασίλειος Κατσούρος