ΕΣΤΙΑ – 3Δ πολυφασματική αποτύπωση, κατάτμηση με μηχανική μάθηση και σύστημα επεξεργασίας/επισημείωσης

 06/07/2021

Η ομάδα 3D ψηφιοποίησης και πολυμέσων του ΙΕΛ παρουσιάζει τα αποτελέσματα της τρισδιάστατης αποτύπωσης αστικής περιοχής με τη χρήση πολυφασματικής ψηφιακής μηχανής εφαρμοσμένης σε σύστημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone). Οι ερευνητές ανέπτυξαν αλγόριθμους μηχανικής μάθησης για την κατάτμηση των πρωτογενών δεδομένων με βάση γεωμετρικά και χρωματικά χαρακτηριστικά από διάφορες φασματικές περιοχές. Το σύστημα εκπαιδεύτηκε για να αναγνωρίζει δρόμους, χωμάτινες επιφάνειες, υψηλή και χαμηλή βλάστηση, διαφόρους τύπους κτηριακών επιφανειών (π.χ. κεραμοσκεπές) και ενσωματώθηκε σε μια εφαρμογή επισημείωσης.

https://youtu.be/MLiVMlZ_alE

Η ερευνητική δραστηριότητα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «ΕΣΤΙΑ: Πλατφόρμα Διαχείρισης Κινδύνων σε Περιοχές Πολιτιστικής Κληρονομιάς» που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, ΕΣΠΑ 2014-2020.