Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων – Smart-BioreAl [ILSP.253.ALG.ΧΑΝ.0420]

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων

ΑΔΑ: ΨΜΞΓ469ΗΞΩ-ΘΜ0

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Smart-BioreAl: Καινοτόμος καλλιέργεια του μονοκύτταρου χλωροφύκους Chlorella vulgaris σε «έξυπνο» φωτοβιοαντιδραστήρα με τη χρήση τεχνολογίας μικρο-φυσαλίδων στο πλαίσιο μιας «μπλε κυκλικής οικονομίας»” και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.253.ALG.ΧΑΝ.0420 και με ΑΔΑ: ΨΝΦΗ469ΗΞΩ-Ν97 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (245η Συνεδρία, 29/01/2020) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε την ακόλουθη πρόταση υποψηφιότητας:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΗ Ή ΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

ALG-1

1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1

1292/22-04-2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ALG-2

2

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2

1291/22-04-2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ALG-2

3

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3

1293/22-04-2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ALG-2

4

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 4

1316/24-04-2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Οι οκτώ (8) φάκελοι υποψηφιότητας παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους.

Οι παρακάτω αναφερόμενοι ανά κωδικό προς ανάθεση έργου υποψήφιοι δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης, οι υποψηφιότητές τους δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.

Μη αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας

ALG-2

1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2

Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:

– Εμπειρία ή εξειδίκευση σε θέματα υδατοκαλλιεργειών.

– Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ερευνητικά/ αναπτυξιακά έργα.

ALG-2

2

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3

Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:

– Εμπειρία ή εξειδίκευση σε θέματα υδατοκαλλιεργειών.

– Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ερευνητικά/ αναπτυξιακά έργα.

ALG-2

3

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 4

Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:

– Καλή γνώση της Αγγλικής (Επιπέδου B2).

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις υποψηφιότητες που πληρούν τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα, οι οποίες κατατάσσονται ως εξής:

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Α/Α

Κωδικός προς ανάθεση έργου

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

1

ALG-1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1

9,50

 

Όσον αφορά τη θέση με κωδικό προς ανάθεση έργου ALG-2 κηρύσσεται άγονη, καθώς δεν υπάρχουν αποδεκτές υποψηφιότητες

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 06/05/2020 255η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης – βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ALG-1: Με δεδομένο ότι ο/η Υποψήφιος/α για τη θέση με κωδικό προς ανάθεση έργου ALG-1 ήταν ο/η μοναδικός/η υποψήφιος/α και τελικός/η επιτυχόν/ούσα, δεν αναμένεται η άσκηση ένστασης κατά των αποτελεσμάτων. Οριστικοποιούνται τα ανωτέρω και θα υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας.

ALG-2: Όσον αφορά στη θέση με κωδικό προς ανάθεση έργου ALG-2, σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Αθήνα 06/05/2020

Ο Διευθυντής

Βασίλειος Κατσούρος