Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων υποτροφίας [ILSP.332.UNBIASED-YP-0622]

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων υποτροφίας

ΑΔΑ: 997Ο469ΗΞΩ-ΙΞΓ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «UNBIASED: Fact-provisioning and bias estimation tools for public inoculation against disinformation campaigns» και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.332.UNBIASED-YP-0622 και ΑΔΑ: ΨΓΣΤ469ΗΞΩ-ΩΜΛ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφίας, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (317η Συνεδρία, 11-1-2022) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες υποψηφιότητες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΑΠΟΔΕΚΤΗ Ή ΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
1Υποψήφιος/α 19421/14-7-2022ΑΠΟΔΕΚΤΗ
2Υποψήφιος/α 29444/15-07-2022ΑΠΟΔΕΚΤΗ
3Υποψήφιος/α 39492/18-7-2022ΑΠΟΔΕΚΤΗ
4Υποψήφιος/α 49545/19-7-2022ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Οι φάκελοι υποψηφιότητας παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (βεβαίωση φοίτησης, βιογραφικό σημείωμα, έκθεση σκοπιμότητας δύο σελίδων και δυο συστατικές επιστολές ή δύο ονόματα για επικοινωνία) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρα.

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις αποδεκτές υποψηφιότητες με την κάτωθι σειρά κατάταξης και εισηγείται τη χορήγηση υποτροφιών στους τρεις πρώτους υποψηφίους:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αποτελέσματα Υποψηφίων
Α/ΑΟνοματεπώνυμο
1Υποψήφιος/α 1
3Υποψήφιος/α 3
4Υποψήφιος/α 4
2Υποψήφιος/α 2

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 30/08/2022 336η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :                                         

  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης – βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των
  • αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφεί/ούν η/οι προβλεπόμενη/ες στην προκήρυξη σύμβαση/συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Αθήνα, 01/09/2022

Βασίλης Κατσούρος

Διευθυντής ΙΕΛ