Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων υποτροφίας [ILSP.332.IntelComp-YP-0622]

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων υποτροφίας

ΑΔΑ:  9ΗΖΜ469ΗΞΩ-51Λ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «IntelComp: A Competitive Intelligence Cloud/HPC Platform for AI-based STI Policy Making» και μετά τη λήξη ισχύος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφίας με κωδικό ILSP.332.IntelComp-YP-0622 και ΑΔΑ: ΨΟΟΨ469ΗΞΩ-ΧΔΦ, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (317η Συνεδρία, 11-1-2022) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΑΠΟΔΕΚΤΗ Ή ΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
1Υποψήφιος/α 19479/18-7-2022ΑΠΟΔΕΚΤΗ
2Υποψήφιος/α 29481/18-7-2022ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Οι φάκελοι υποψηφιότητας παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, και δυο συστατικές επιστολές ή δύο ονόματα για επικοινωνία κ.λπ.) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρα.

Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στη εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις υποψηφιότητες που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και επιθυμητά προσόντα, και εισηγείται τη χορήγηση υποτροφίας στους ανωτέρων υποψήφιους.

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 30/08/2022 336η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης – βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των
  • αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Με δεδομένο ότι ο/η Υποψήφιος/α 1 και ο/η Υποψήφιος/α 2 ήταν οι μοναδικές υποψηφιότητες και τελικοί επιτυχόντες, δεν αναμένεται η άσκηση ένστασης κατά των αποτελεσμάτων. Οριστικοποιούνται τα ανωτέρω και θα υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Αθήνα, 30/08/2022

Βασίλειος Κατσούρος

Διευθυντής ΙΕΛ