Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη επτά (7) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου [ ILSP.289.AGR.XAN.0321]

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη επτά (7) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

ΑΔΑ: 94ΟΤ469ΗΞΩ-ΛΜΔ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΓΡΟ4+: Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία 4.0 για νέους αγρότες» με κωδικό ΟΠΣ 5046239, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση και τίτλο «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1191 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ11910105 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό  ILSP.289.AGR.XAN.0321 και ΑΔΑ: ΩΖΓ3469ΗΞΩ-7ΣΦ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (279η Συνεδρία, 02.12.2020) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε την ακόλουθη αίτηση υποψηφιότητας:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός προς Ανάθεση ΈργουΑ/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ARC-G-31ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1855/26-03-2021ΕΓΚΥΡΟΣ
ARC-I-162ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2856/26-03-2021ΕΓΚΥΡΟΣ
ARC-I-183ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3897/31-03-2021ΕΓΚΥΡΟΣ
ARC-I-174ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 4899/31-03-2021ΕΓΚΥΡΟΣ
ARC-I-95ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 5910/01-04-2021ΕΓΚΥΡΟΣ
ARC-I-46ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
ARC-O-47ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχαν ο; εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τα θεώρησε ως εκ προοιμίου έγκυρα.

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των επιθυμητών προσόντων, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις πέντε (5) εμπρόθεσμες υποψηφιότητες που πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων, ως εξής:

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Α/ΑΚωδικός προς ανάθεση έργουΟνοματεπώνυμοΣυνολικός Βαθμός
1ARC-G-3ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 170 μόρια
2ARC-I-16ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 255 μόρια
3ARC-I-18ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 390 μόρια
4ARC-I-17ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 470 μόρια
5ARC-I-9ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 560 μόρια

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 22/04/2021 293η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:                                                   

  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης – βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Με δεδομένο ότι κάθε Υποψήφιος/α ήταν ο/η μοναδικός/ή υποψήφιος/α και τελικός/η επιτυχόν/ούσα για κάθε θέση, δεν αναμένεται η άσκηση ένστασης κατά των αποτελεσμάτων. Οριστικοποιούνται τα ανωτέρω και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Οι δε θέσεις με κωδικό ARC-Ι-4 και ARC-Ο-4 κηρύσσονται άγονες, καθώς δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες.

Αθήνα 22/04/2021

Ο Διευθυντής του ΙΕΛ

Βασίλειος Κατσούρος