Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου [ILSP.285.ELE-0221]

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

ΑΔΑ: Ψ8ΡΜ469ΗΞΩ-3ΤΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ELE: European Language Equality»,και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.285.ELE-0221 και ΑΔΑ: 6Γ7Η469ΗΞΩ-7ΛΝ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (284η Συνεδρία, 27-01-2021) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Προς Ανάθεση ΈργουΑ/ΑΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ELE-011ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 1520/22-02-2021ΕΓΚΥΡΟΣ
ELE-012ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 2778/18-03-2021ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΣ (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ)

Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχε ο εμπρόθεσμα υποβληθείς φάκελος και τον εξέλαβε ως έγκυρο. Ο φάκελος της Υποψηφιότητας 2 παραλήφθηκε εκπρόθεσμα και δεν εξετάστηκε.

Η παρακάτω υποψηφιότητα δεν πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τον κωδικό προς ανάθεση έργου ELE-01, για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη στήλη (Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας) του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης και με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, η κάτωθι υποψηφιότητα  δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και η εν λόγω πρόσκληση κηρύσσεται άγονη.

Μη αποδεκτές υποψηφιότητες
Κωδικός Προς Ανάθεση ΈργουΑ/ΑΥποψηφιότητεςΣύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας
ELE-011ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ/Α 3Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα: Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογώνΕμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών ανάλυσης δεδομένωνΕμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού με χρήση Java, PythonΕμπειρία σε Angular Web framework, React Javascript LibraryΕμπειρία χρήσης code versioning control systems (git, GitHub)

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 06/05/2021 295η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:                                                   

  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης – βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Αθήνα, 06/05/2021

Βασίλειος Κατσούρος

Διευθυντής ΙΕΛ