Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Βοΐσκα»

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Βοΐσκα (Voeska): Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα» της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ – Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.270.VOI.ΧΑΝ.0920

ΑΔΑ: 66ΞΔ469ΗΞΩ-ΚΚΝ

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Ν.4310/2014 ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) “Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) “Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει.
 3. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού.
 4. Το άρθρο 64 Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα.
 6. Το ΠΔ 145/2003 “Σύσταση και λειτουργία του Ε.Κ. «Αθηνά» (ΦΕΚ 121/Α/2003), όπως ισχύει.
 7. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ε.Κ. «Αθηνά» όπως ισχύει.
 8. Της απόφασης ΕΥΘΥ1016/19.12.2018/137675 σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
 9. Την με 5963/Β1/1346/15-11-2017 Δεύτερη Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «ΕΙΔΙΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ «ΥΔΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»- ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ».
 10. Την από 28/02/2020 Τέταρτη Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δεύτερη 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 2335, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και κωδικό MIS 5056093.
 11. Την από 28/02/2020 υπ’ αριθμό πρωτ. 24485 ένταξη της Πράξης “ΒΟΪΣΚΑ (VOESKA): Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα” με κωδικό έργου Τ6ΥΒΠ-00323 και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5056093 που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
 12. Την από 23/09/2020 απόφαση της 270ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του «Ε.Κ. Αθηνά», με την οποία εγκρίνεται η Προκήρυξη θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης.

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Βοΐσκα (Voeska): Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα» της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ – Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου.

Το ύψος των αμοιβών συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα των αντισυμβαλλόμενων, τη διάρκεια απασχόλησης, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, τον ν. 4354/2015, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

 

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα ([1]), και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα ([2]):

 

Κωδικός του προς ανάθεση έργου VOIS-3
Ειδικότητα Απόφοιτος Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στη Μουσειολογία
Πλήθος ατόμων 1
Περιγραφή του
προς ανάθεση
έργου
 • Συμβολή στον καθορισμό των προδιαγραφών, των απαιτήσεων χρηστών και σεναρίων των υπό ανάπτυξη εφαρμογών με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
 • Συμβολή στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας και την καταγραφή καλών πρακτικών για τη δημιουργία προηγμένης τεκμηρίωσης, ιστοριοκεντρικών αφηγήσεων και εικονικών εκθέσεων.
 • Συμβολή στην εννοιολογική μοντελοποίηση, σημασιολογική αναπαράσταση και οντολογία.
 • Συμβολή στα εργαστήρια δημιουργίας εικονικών εκθέσεων, μουσείων, και αφηγήσεων και στον εμπλουτισμό περιεχομένου από το κοινό.
 • Συμβολή στην ανάπτυξη πλαισίου αξιολόγησης των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν με νέες τεχνολογίες.
 • Συνδρομή στη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων, παραδοτέων και αναφορών.
Απαραίτητα
προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ Αρχαιολογίας ή συναφής τίτλος.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μουσειολογίας.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής (Επιπέδου Γ2 ή αντίστοιχου).
Επιθυμητά
προσόντα
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων ερευνητικού χαρακτήρα σε τομείς που σχετίζονται με ψηφιακά αποθετήρια και νέες τεχνολογίες στον πολιτισμό.
 • Εμπειρία στον καθορισμό απαιτήσεων και την αξιολόγηση λογισμικού.
 • Εμπειρία στην επιμέλεια περιεχομένου με τεχνολογίες της πληροφορικής.
 • Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων, αναφορών και επιστημονικών εργασιών στα πρότυπα των προαναφερθέντων έργων.
 • Παρουσία στο διεθνή χώρο με δημοσιεύσεις / παρουσιάσεις.
 • Άριστη γνώση β’ ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής) Επιπέδου Γ2 ή αντίστοιχου.
 • Συμμετοχή σε ομάδες υλοποίησης συναφών ερευνητικών έργων.
Κωδικός του προς ανάθεση έργου VOIS-4
Ειδικότητα Απόφοιτος Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας ή αντίστοιχου
Πλήθος ατόμων 1
Περιγραφή του
προς ανάθεση
έργου
 • Συμβολή στον καθορισμό των προδιαγραφών, των απαιτήσεων χρηστών και σεναρίων των υπό ανάπτυξη εφαρμογών με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
 • Συμβολή στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας και την καταγραφή καλών πρακτικών για τη δημιουργία προηγμένης τεκμηρίωσης, ιστοριοκεντρικών αφηγήσεων και εικονικών εκθέσεων.
 • Δοκιμαστική χρήση, λειτουργία, αξιολόγηση και προτάσεις βελτίωσης εφαρμογών.
 • Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη παραδοτέων και επιστημονικών δημοσιεύσεων.
Απαραίτητα
προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ Ιστορίας-Αρχαιολογίας ή συναφής τίτλος.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην κλασική αρχαιολογία.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής (Επιπέδου Γ2 ή αντίστοιχου).
Επιθυμητά
προσόντα
 • Εργασιακή εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων που αφορούν σε ψηφιακή αρχαιολογία.
 • Εμπειρία στη συλλογή υλικού και δημιουργία περιεχομένου, συγγραφή τεχνικών αναφορών και την αξιολόγηση λογισμικού στα πρότυπα των προαναφερθέντων έργων.
 • Εμπειρία σε αρχαιολογική έρευνα.
 • Επιμέλεια περιεχομένου με τεχνολογίες της πληροφορικής.
 • Καλή γνώση β’ ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής) Επιπέδου Β2 ή αντίστοιχου.

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου των θέσεων, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτές, θα αποτυπωθεί στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο Ε.Κ. «Αθηνά»/ΙΕΛ και στο επιλεγέν προσωπικό.

 

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ VOIS-3
Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ Αρχαιολογίας ή συναφής τίτλος.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μουσειολογίας.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής (Επιπέδου Γ2 ή αντίστοιχου).
Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα:
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων ερευνητικού χαρακτήρα σε τομείς που σχετίζονται με ψηφιακά αποθετήρια και νέες τεχνολογίες στον πολιτισμό.
 • Εμπειρία στον καθορισμό απαιτήσεων και την αξιολόγηση λογισμικού.
 • Εμπειρία στην επιμέλεια περιεχομένου με τεχνολογίες της πληροφορικής.
 • Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων, αναφορών και επιστημονικών εργασιών στα πρότυπα των προαναφερθέντων έργων.
 • Παρουσία στο διεθνή χώρο με δημοσιεύσεις / παρουσιάσεις.
 • Άριστη γνώση β’ ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής) Επιπέδου Γ2 ή αντίστοιχου.
 • Συμμετοχή σε ομάδες υλοποίησης συναφών ερευνητικών έργων.

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ VOIS-4
Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ Ιστορίας-Αρχαιολογίας ή συναφής τίτλος.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην κλασική αρχαιολογία.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής (Επιπέδου Γ2 ή αντίστοιχου).
Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα:
 • Εργασιακή εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων που αφορούν σε ψηφιακή αρχαιολογία.
 • Εμπειρία στη συλλογή υλικού και δημιουργία περιεχομένου, συγγραφή τεχνικών αναφορών και την αξιολόγηση λογισμικού στα πρότυπα των προαναφερθέντων έργων.
 • Εμπειρία σε αρχαιολογική έρευνα.
 • Επιμέλεια περιεχομένου με τεχνολογίες της πληροφορικής.
 • Καλή γνώση β’ ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής) Επιπέδου Β2 ή αντίστοιχου.

 

Οι υποψηφιότητες οι οποίες δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογούνται και απορρίπτονται.

 

ΙΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η επιλογή των υποψηφίων για τη θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ VOIS-3

Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Βαθμολόγηση

1 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων ερευνητικού χαρακτήρα σε τομείς που σχετίζονται με ψηφιακά αποθετήρια και νέες τεχνολογίες στον πολιτισμό. (Αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων στις οποίες να αναφέρεται αναλυτικά η εργασία.)

0-20 μόρια

2 Εμπειρία στον καθορισμό απαιτήσεων και την αξιολόγηση λογισμικού. (Αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων στις οποίες να αναφέρεται αναλυτικά η εργασία.)

0-15 μόρια

3 Εμπειρία στην επιμέλεια περιεχομένου με τεχνολογίες της πληροφορικής. (Αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων στις οποίες να αναφέρεται αναλυτικά η εργασία.)

0-15 μόρια

4 Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων, αναφορών και επιστημονικών εργασιών στα πρότυπα των προαναφερθέντων έργων. (Αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων στις οποίες να αναφέρεται αναλυτικά η εργασία.)

0-10 μόρια

5 Παρουσία στο διεθνή χώρο με δημοσιεύσεις / παρουσιάσεις.(Αποδεικνύεται από δημοσιεύσεις, url.)

0-10 μόρια

6 Άριστη γνώση β’ ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής) Επιπέδου Γ2 ή αντίστοιχου. (Αποδεικνύεται από αντίστοιχο πτυχίο γνώσης ξένης γλώσσας.)

0-10 μόρια

7 Συμμετοχή σε ομάδες υλοποίησης συναφών ερευνητικών έργων.

(Αποδεικνύεται από δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων.)

0-10 μόρια

8 Συνέντευξη (εφόσον η διενέργειά της κριθεί απαραίτητη) με στόχο την ποιοτική αξιολόγηση της υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του υποψηφίου, την ουσιαστική γνώση των ζητούμενων προσόντων και την επιστημονική επάρκεια, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

0-10 μόρια

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ VOIS-4

Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Βαθμολόγηση

1 Εργασιακή εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων που αφορούν σε ψηφιακή αρχαιολογία. (Αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων στις οποίες να αναφέρεται αναλυτικά η εργασία.)

0-30 μόρια

2 Εμπειρία στη συλλογή υλικού και δημιουργία περιεχομένου, συγγραφή τεχνικών αναφορών και την αξιολόγηση λογισμικού στα πρότυπα των προαναφερθέντων έργων. (Αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων στις οποίες να αναφέρεται αναλυτικά η εργασία.)

0-20 μόρια

3 Εμπειρία σε αρχαιολογική έρευνα. (Αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων στις οποίες να αναφέρεται αναλυτικά η εργασία.)

0-20 μόρια

4 Επιμέλεια περιεχομένου με τεχνολογίες της πληροφορικής. (Αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων στις οποίες να αναφέρεται αναλυτικά η εργασία.)

0-10 μόρια

5 Καλή γνώση β’ ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής) Επιπέδου Β2 ή αντίστοιχου. (Αποδεικνύεται από αντίστοιχο πτυχίο γνώσης ξένης γλώσσας.)

0-10 μόρια

6 Συνέντευξη (εφόσον η διενέργειά της κριθεί απαραίτητη) με στόχο την ποιοτική αξιολόγηση της υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του υποψηφίου, την ουσιαστική γνώση των ζητούμενων προσόντων και την επιστημονική επάρκεια, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

0-10 μόρια

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων μετά την τελική κατάταξη, θα επιλεγεί εκείνος που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο σημαντικότερο κριτήριο. Τα κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα με τη βαρύνουσα σημασία τους κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ως εξής: Κριτήριο 1, Κριτήριο 2….. Σε περίπτωση που η ισοβαθμία εξακολουθεί να υφίσταται, τότε η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί σε δημόσια κλήρωση για την τελική επιλογή μεταξύ των ισοβαθμούντων.

ΙV. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, στον οποίο θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Αίτηση με αναφορά στον κωδικό τους θέσης,
 • Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα,
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών,
 • και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, και την προσωπικότητα του ενδιαφερομένου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 09/10/2020 και ώρα 15:00, ως εξής:

Α) Με ταχυδρομείο στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

 

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» – Παράρτημα Ξάνθης

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) – Παράρτημα Ξάνθης

ΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων

Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη

Υπόψη κας Κατερίνας Καραμαλίδου

ή

Β) με ηλεκτρονική υποβολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admin-ilsp@athenarc.gr.

Κάθε αίτηση υποβάλλεται με την ένδειξη: «αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης …» (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα), συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Σε περίπτωση έντυπης υποβολής τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην πρωτότυπη εκδοχή τους ή σε ευκρινές φωτοαντίγραφό τους. Η αίτηση και ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορούν να παραδοθούν στη γραμματεία του Ε.Κ. «Αθηνά»/ΙΕΛ από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα), με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου, μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής τους. Οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αίτησης, θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή όπως απεικονίζονται στην πρωτότυπη εκδοχή τους ή από ευκρινές φωτοαντίγραφό τους. Η αίτηση και ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αίτησης, θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Ως εκπρόθεσμες χαρακτηρίζονται οι υποβολές που:

 • Ø σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποσταλούν μετά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου
 • Ø σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής μέσω ΕΛΤΑ ή ταχυμεταφορέα, παραδοθούν μετά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου.
 • Ø σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παράδοσης και παράδοσης μέσω αντιπροσώπου, παραληφθούν μετά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου

Δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική.

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

 


[1] ή άλλη γλώσσα που θα προσδιορίζεται στην Πρόσκληση με τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Υποέργου

[2] εφόσον τα προσόντα είναι διαφορετικά, τα πεδία συμπληρώνονται διακριτά για κάθε θέση