Συλλογικός τόμος για την Αττική γραπτή κεραμική στην αρχαία Θράκη

 10/06/2022

Στο πλαίσιο του έργου AtticPOT – Attic PO(ttery in) T(hrace) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου του Παραρτήματος στην Ξάνθη, του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, εκδόθηκε πρόσφατα ο συλλογικός τόμος με τίτλο «Αττική γραπτή κεραμική στην αρχαία Θράκη (6ος – 4ος αι. π.Χ.). Νέες προσεγγίσεις και ψηφιακά εργαλεία». 

Η έκδοση αυτή που έχει συνταχθεί από συγγραφείς ειδικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, φιλοδοξεί να συμβάλει στη διεύρυνση των γνώσεων για την αρχαία Θράκη και στη βαθύτερη κατανόηση της διακίνησης και παραγωγής της αττικής κεραμικής, μέσα από παραδοσιακά και ψηφιακά εργαλεία. Αντίτυπα της έκδοσης έχουν κατατεθεί σε αρχαιολογικές βιβλιοθήκες. 
 

Σε κείμενα του τόμου αξιοποιούνται δεδομένα και από το ψηφιακό αποθετήριο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου. Το αποθετήριο του AtticPOT περιλαμβάνει τα δημοσιευμένα αγγεία (ή όστρακα) που έχουν βρεθεί σε θέσεις της αρχαίας Θράκης, μαζί με το χωρο-χρονολογικό τους πλαίσιο, καθώς και τη σχετική βιβλιογραφία για κάθε αγγείο. Το αποθετήριο θα είναι σύντομα προσβάσιμο σε όσους έχουν ειδικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο του έργου, κατόπιν εγγραφής στον ιστότοπο του έργου

Το έργο AtticPOT, διάρκειας 42 μηνών (12/10/2018-11/04/2022) υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Παραρτήματος στην Ξάνθη του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά». Χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών.