Αποτελέσματα  αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης – Βοΐσκα [ILSP.259.VOI.ΧΑΝ.0620]

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποτελέσματα  αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης

ΑΔΑ: ΨΣΣ6469ΗΞΩ-ΜΝ8

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Βοΐσκα (Voeska): Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα» και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.259.VOI.ΧΑΝ.0620 και με ΑΔΑ: ΩΞΨΧ469ΗΞΩ-ΦΧΡ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (245η Συνεδρία, 29/01/2020) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε την ακόλουθη πρόταση υποψηφιότητας:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΗ Ή ΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

VOIS-3

1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1

2030/30-06-2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

VOIS-3

2 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2

2098/06-07-2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

VOIS-3

3 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3

2110/07-07-2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Οι τρεις (3) φάκελοι υποψηφιότητας παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους.

Ο παρακάτω υποψήφιος δεν πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης, η υποψηφιότητά του δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

Μη αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας

VOIS-3

1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2

Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:

–          Εργασιακή εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων (ερευνητικά προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα έργα, αναπτυξιακά έργα) σε τομείς που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίας στον Πολιτισμό.

–          Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων στα πρότυπα των προαναφερθέντων έργων.

–          Βασικές γνώσεις στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας.

–          Βασικές γνώσεις σε διαχείριση και ανάπτυξη Οντολογιών και Ελεγχόμενων Λεξιλογίων, Μοντέλα Δεδομένων και Τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού.

–          Εμπειρία στη χρήση scripting γλωσσών προγραμματισμού (python).

–          Eμπειρία σε SQL development, βελτιστοποίηση σχεσιακών επερωτήσεων και χρηση ORM frameworks (Hibernate).

–          Εμπειρία στη χρήση NoSql βάσεων δεδομένων.

–          Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.

–          Τεκμηριωμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις υποψηφιότητες που πληρούν τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα, οι οποίες κατατάσσονται ως εξής ανά κωδικό προς ανάθεση έργου:

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Α/Α

Κωδικός προς ανάθεση έργου

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

1

VOIS-3

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1

9,50

3

VOIS-3

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3

7,25

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 15/07/2020 263η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης – βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Αθήνα 15/07/2020

Ο Διευθυντής 

Βασίλειος Κατσούρος