Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων εργασίας [ILSP.279.MYTH.XAN.1220]

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

ΑΔΑ: Ψ8ΕΩ469ΗΞΩ-ΨΣ2

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»,και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.279.MYTH.XAN.1220 και ΑΔΑ: 60ΕΑ469ΗΞΩ-Σ29 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (279η Συνεδρία, 02.12.2020) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδικός προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Myth-01

1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ Α1

3810/14-12-2020

ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΣ (ΕΛΛΙΠΗΣ)

Myth-03

2

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ Α2

3850/18-12-2020

ΕΓΚΥΡΟΣ

Myth-02

3

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ Α3

3879/21-12-2020

ΕΓΚΥΡΟΣ

Myth-04

4

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ Α4

3897/22-12-2020

ΕΓΚΥΡΟΣ

Myth-05

5

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ Α5

3913/23-12-2020

ΕΓΚΥΡΟΣ

Myth-06

6

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ Α6

3943/28-12-2020

ΕΓΚΥΡΟΣ

Myth-02

7

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ Α7

3948/28-12-2020

ΕΓΚΥΡΟΣ

Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους. Ο φάκελος υποψηφιότητας με αρ. πρωτ. 3810/14-12-2020 κρίθηκε ελλιπής ως προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, καθώς δεν υπεβλήθη βεβαίωση αναγνώρισης του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η παρακάτω υποψηφιότητα δεν πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τον κωδικό προς ανάθεση έργου Myth-05, για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης και με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, η κάτωθι υποψηφιότητα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

Υποψηφιότητες

Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας

Myth-05

1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ Α5

Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:

– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των επιθυμητών προσόντων, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις τέσσερις (4) εμπρόθεσμες και έγκυρες υποψηφιότητες που πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων, ως εξής:

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Α/Α

Κωδικός προς ανάθεση έργου

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

1

Myth-02

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ Α3

94 μόρια

2

Myth-02

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ Α7

54 μόρια

3

Myth-03

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ Α2

94 μόρια

4

Myth-04

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ Α4

93 μόρια

5

Myth-06

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ Α6

89 μόρια

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 13/01/2021 281η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:

  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης – βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για τη θέση με κωδικό ανάθεσης έργου Myth-02 ισχύουν τα εξής:

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Για τις θέσεις με κωδικό ανάθεσης έργου Myth-03, Myth-04 και Myth-06 ισχύουν τα εξής:

Με δεδομένο ότι ο υποψήφιος ήταν μοναδικός και τελικός επιτυχόν για κάθε θέση, δεν αναμένεται η άσκηση ένστασης κατά των αποτελεσμάτων. Οριστικοποιούνται τα ανωτέρω και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Τέλος, όσον αφορά στις θέσεις με κωδικό ανάθεσης έργου Myth-01 και Myth-05 κηρύσσονται άγονες.

Αθήνα, 13/01/2021

Δρ Βασίλειος Κατσούρος

Διευθυντής ΙΕΛ