Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης υποτροφίας [ILSP.311.YP.SMS.XAN.1121]

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης υποτροφίας

ΑΔΑ: Ω1ΜΣ469ΗΞΩ-ΤΚ6

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «SMS-CBA: Smart Marketing Strategies for tourism in the Cross-Border Area» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 2, Θεματικός Στόχος 6, Επενδυτική Προτεραιότητα 6c, Ειδικός Στόχος 4, και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.311.YP.SMS.XAN.1121 και ΑΔΑ: 970Φ469ΗΞΩ-Υ7Ξ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης υποτροφίας, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (284η Συνεδρία, 27.01.2021) Επιτροπή Αξιολόγησης κηρύττει άγονη την εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 09/12/2021 314η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Αθήνα 10/12/2021

Δρ Βασίλειος Κατσούρος

Διευθυντής ΙΕΛ