Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων έργου [ILSP.295.ELE_ep-0421]

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

ΑΔΑ: Ψ97Ζ469ΗΞΩ-40Μ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ELE: European Language Equality» και μετά της λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.295.ELE_ep-0421 και ΑΔΑ: 622Τ469ΗΞΩ-Ε2Β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (284η Συνεδρία, 27-01-2021) Επιτροπή Αξιολόγησης κηρύττει άγονη την εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση υποψηφιότητας.

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 29/07/2021 302η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Αθήνα, 25/08/2021

Βασίλειος Κατσούρος

Διευθυντής ΙΕΛ