Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιου συνεργάτη – ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ [ILSP.259-APOLLONIS-0620]

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιου συνεργάτη

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ – Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» της Δράσης «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) σύμφωνα με την Α.Π. 5542/1671/A2 (31/10/2017) ένταξη της ανωτέρω Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5002738, και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.259-APOLLONIS-0620 και ΑΔΑ: 69Φ1469ΗΞΩ-39Γ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (182η Συνεδρία, 24-11-2017) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΗ Ή ΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

1

Υποψήφιος/α 1

1950/23.6.2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

2

Υποψήφιος/α 2

1960/24.6.2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

3

Υποψήφιος/α 3

1970/25.6.2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

4

Υποψήφιος/α 4

1975/25.6.2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

5

Υποψήφιος/α 5

2014/29.6.2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

6

Υποψήφιος/α 6

2021/30.6.2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

7

Υποψήφιος/α 7

2035/1.7.2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

8

Υποψήφιος/α 8

2047/2.7.2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

9

Υποψήφιος/α 9

2060/3.7.2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

10

Υποψήφιος/α 10

2061/3.7.2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

11

Υποψήφιος/α 11

2062/3.7.2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

12

Υποψήφιος/α 12

2063/3.7.2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

13

Υποψήφιος/α 13

2064/3.7.2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

14

Υποψήφιος/α 14

2066/3.7.2020

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κ.λπ.) που περιείχαν οι εμπρόθεσμοι υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους. Οι Υποψήφιος/α 2, Υποψήφιος/α 5, Υποψήφιος/α 6, Υποψήφιος/α 7, Υποψήφιος/α 9, Υποψήφιος/α 10, Υποψήφιος/α 13 και Υποψήφιος/α 14 κρίθηκαν απορριπτέοι και εξαιρέθηκαν της βαθμολόγησης, λόγω μη εκπλήρωσης όλων ανεξαιρέτως των απαραίτητων προσόντων.

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις αποδεκτές υποψηφιότητες οι οποίες κατατάσσονται ανά κωδικό προς ανάθεση έργου ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αποτελέσματα Υποψηφίων

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

Apol/1

1

Υποψήφιος/α 1

10

Apol/2

3

Υποψήφιος/α 3

9,4

Apol/2

12

Υποψήφιος/α12

9

Apol/2

8

Υποψήφιος/α 8

8,4

Apol/2

11

Υποψήφιος/α 11

5,6

Apol/2

4

Υποψήφιος/α 4

5,6

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 29/07/2020 264η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης – βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Με δεδομένο ότι για τον κωδικό προς ανάθεσης έργου Apol/1 ο Υποψήφιος/α 1 ήταν ο μοναδικός υποψήφιος/α και τελικός επιτυχών/ούσα, δεν αναμένεται η άσκηση ένστασης κατά των αποτελεσμάτων. Οριστικοποιούνται τα ανωτέρω και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Με δεδομένο ότι για τον κωδικό προς ανάθεσης έργου Apol/2 οι Υποψήφιοι ήταν περισσότεροι ισχύει η εξής διαδικασία:

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Αθήνα 29/07/2020

Ο Διευθυντής ΙΕΛ

Δρ. Βασίλειος Κατσούρος

Ερευνητής Α’ βαθμίδας