Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου [ILSP.336.ECHO-5.XAN.0822]

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

ΑΔΑ: ΨΖΗΟ469ΗΞΩ-Δ94

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης (Έργου) «Απόηχοι (Echoes): Ανακατασκευή της ζωής παραδοσιακών οικισμών μέσω διαδραστικών εμπειριών και τρισδιάστατου ήχου» με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03839, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 από το Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.336.ECHO-5.XAN.0822 και ΑΔΑ: 915Ψ469ΗΞΩ-ΚΕ9 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (318η Συνεδρία, 17.01.2022) Επιτροπή Αξιολόγησης κηρύττει άγονη την εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος λόγω μη υποβολής υποψηφιοτήτων.

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 29/09/2022 338η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Αθήνα, 30/09/2022

Βασίλειος Κατσούρος

Διευθυντής ΙΕΛ