Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου [ILSP.327.SMS.XAN.0422]

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

ΑΔΑ: 9ΙΜΠ469ΗΞΩ-789

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SMS-CBA: Smart Marketing Strategies for tourism in the Cross-Border Area» Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 2, Θεματικός Στόχος 6, Επενδυτική Προτεραιότητα 6c, Ειδικός Στόχος 4, και μετά τη λήξη ισχύος της με ILSP.327.SMS.XAN.0422 και ΑΔΑ: 6ΜΖΔ469ΗΞΩ-ΘΙΒ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, σύμφωνα με την από 14/07/2022 απόφαση της 333ης Συνεδρίας του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά», λόγω επαναπροσδιορισμού των αναγκών του έργου οι προς ανάθεση εργασίες όπως περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα καλυφθούν εσωτερικά από ήδη υπάρχον προσωπικό του Ινστιτούτου. Συνεπώς ματαιώνεται η εν λόγω πρόσκληση, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.

Αθήνα, 19/07/2022

Βασίλειος Κατσούρος

Διευθυντής ΙΕΛ