Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης υποτροφίας [ILSP.317.ARIA-YP-0122]

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης υποτροφίας

ΑΔΑ: Ψ8Λ0469ΗΞΩ-ΣΒ0

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ARIA: Επαύξηση της πρόσληψης του μουσικού έργου με τη χρήση καινοτόμων λύσεων και αρχειακού υλικού» και μετά τη λήξη ισχύος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό πρόσκλησης ILSP.317.ARIA-YP-0122 και ΑΔΑ: 63ΠΞ469ΗΞΩ-Β8Ω για χορήγηση υποτροφίας σε συνεργάτη, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά (317η Συνεδρία, 11-01-2022) Επιτροπή Αξιολόγησης κηρύττει άκυρη την εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 11/02/2022 320η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚ Αθηνά.

Αθήνα, 11/02/2022

Βασίλειος Κατσούρος

Διευθυντής ΙΕΛ