Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης υποτροφίας [ILSP.313-ARIA-YP-1121]

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης υποτροφίας

ΑΔΑ: Ω3ΞΝ469ΗΞΩ-ΗΘΧ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ARIA- Επαύξηση της πρόσληψης του μουσικού έργου με τη χρήση καινοτόμων λύσεων και αρχειακού υλικού», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.313-ARIA-YP-1121 και ΑΔΑ: Ω518469ΗΞΩ-ΓΥ0 για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (284η Συνεδρία, 27-1-2021) Επιτροπή Αξιολόγησης κηρύττει άγονη την εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εφόσον δεν υπήρξαν υποψηφιότητες.

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 23/12/2021 316η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Αθήνα, 23/12/2021

Βασίλειος Κατσούρος

Διευθυντής ΙΕΛ