Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή υποτροφίας [ILSP.285.AGR-Β.XAN.0221]

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή υποτροφίας

ΑΔΑ: Ψ817469ΗΞΩ-Α91

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΓΡΟ4+: Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία 4.0 για νέους αγρότες» με κωδικό ΟΠΣ 5046239, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση και τίτλο «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1191 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ11910105 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό  ILSP.285.AGR-Β.XAN.0221 και ΑΔΑ: ΨΘ2Ο469ΗΞΩ-ΑΝΔ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή υποτροφίας, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (279η Συνεδρία, 02.12.2020) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε την ακόλουθη αίτηση υποψηφιότητας:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Προς Ανάθεση ΈργουΑ/ΑΥΠΟΨΗΦΙΟΙΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ARC-I-2 (01)1ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 1523/22-02-2021ΕΓΚΥΡΟΣ
ARC-I-2 (01)2ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 2567/26-02-2021ΕΓΚΥΡΟΣ
ARC-I-2 (01)3ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 3706/10-03-2021ΕΓΚΥΡΟΣ
ARC-I-2 (01)4ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 4732/12-03-2021ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΣ (Εκπρόθεσμος)

Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τα θεώρησε ως εκ προοιμίου έγκυρα.

Οι παρακάτω υποψηφιότητες δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης και με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, οι κάτωθι υποψηφιότητες  δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Μη αποδεκτές υποψηφιότητες
Κωδικός Προς Ανάθεση ΈργουΑ/ΑΥποψηφιότητεςΣύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας
ARC-I-2 (01)1ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 1Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα: Εμπειρία στην ανάπτυξη ειδικών αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης.Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. (Δεν τεκμαίρεται.)
ARC-I-2 (01)2ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 2Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα: Εμπειρία στην ανάπτυξη ειδικών αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης.
ARC-I-2 (01)3ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 3Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα: Εμπειρία στην ανάπτυξη ειδικών αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης.

Ακολούθως η επιτροπή κήρυξε άγονη τη θέση με κωδικό ARC-Ι-2 (01), καθώς κανένας εκ των υποψηφίων δεν πληροί όλα τα απαραίτητα προσόντα, καθώς και τις θέσεις με κωδικό ARC-Ι-15 (06) και ARC-I-3 (07), που προέβλεπε η ως άνω πρόσκληση, δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες.

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 08/04/2021 291η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:                                                   

  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης – βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Αθήνα 08/04/2021

Ο Διευθυντής του ΙΕΛ

Βασίλειος Κατσού