Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων [ILSP.284-ApollonisYp1-0121]

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων

ΑΔΑ: Ψ3Ψ7469ΗΞΩ-Μ45

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ – Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» με κωδικό ΟΠΣ 5002738, και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό  ILSP.284-ApollonisYp1-0121  και ΑΔΑ: 6ΚΕΛ469ΗΞΩ-2ΟΩ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (182η Συνεδρία, 24-11-2017) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:

    ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ    
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ApollonisYp1-02 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ/Α 1 335/5-2-2021 ΕΓΚΥΡΟΣ
ApollonisYp1-01 2 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ/Α 2 363/9-2-2021 ΕΓΚΥΡΟΣ
ApollonisYp1-01 3 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ/Α 3 364/9-2-2021 ΕΓΚΥΡΟΣ
ApollonisYp1-01 4 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ/Α 4 365/9-2-2021 ΕΓΚΥΡΟΣ
ApollonisYp1-01 5 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ/Α 5 382/10-2-2021 ΕΓΚΥΡΟΣ

Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους.

Οι παρακάτω υποψηφιότητες δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τον κωδικό προς ανάθεση έργου ApollonisYp1-01, για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης και με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, οι κάτωθι υποψηφιότητες  δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Μη αποδεκτές υποψηφιότητες      
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου Α/Α Υποψηφιότητες Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας
ApollonisYp1-01 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ/Α 2 Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα: Τεκμηριωμένη εμπειρία στην επισημείωση γλωσσικών πόρων
ApollonisYp1-01 2 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ/Α 5 Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος στην Υπολογιστική Γλωσσολογία ή στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες.Τεκμηριωμένες γνώσεις Ηλεκτρονικής ΛεξικογραφίαςΤεκμηριωμένες γνώσεις Γλωσσικής ΤεχνολογίαςΤεκμηριωμένη εμπειρία στην επισημείωση γλωσσικών πόρων

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των επιθυμητών προσόντων, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις τρείς (3) εμπρόθεσμες υποψηφιότητες που πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων, ως εξής:

  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ    
Α/Α Κωδικός προς ανάθεση έργου Υποψηφιότητα Συνολικός Βαθμός
1 ApollonisYp1-02 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ/Α 1 50 μόρια
2 ApollonisYp1-01 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ/Α 3 90 μόρια
3 ApollonisYp1-01 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ/Α 4 90 μόρια

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 24/02/2021 286η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:                                                   

  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης – βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για τη θέση με κωδικό ανάθεσης έργου ApollonisYp1-01 ισχύουν τα εξής:

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Για τη θέση με κωδικό ανάθεσης έργου ApollonisYp1-02 ισχύουν τα εξής:

Με δεδομένο ότι ο/η Υποψήφιος/α ήταν ο/η μοναδικός/ή υποψήφιος/α και τελικός/η επιτυχόν/ούσα, δεν αναμένεται η άσκηση ένστασης κατά των αποτελεσμάτων. Οριστικοποιούνται τα ανωτέρω και θα υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας.

Αθήνα, 25/02/2021

Δρ. Βασίλειος Κατσούρος

Διευθυντής ΙΕΛ