Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Safety4ALL»

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Safety4ALL: Εργαλείο Συνεργατικής Αξιολόγησης Προδιαγραφών Ασφάλειας» του Β’ κύκλου της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.278.SAF.XAN.1120

ΑΔΑ:6ΑΧ1469ΗΞΩ-ΖΔ2

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Ν.4310/2014 ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) “Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) “Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει.
 3. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού.
 4. Το άρθρο 64 Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα.
 6. Το ΠΔ 145/2003 “Σύσταση και λειτουργία του Ε.Κ. «Αθηνά» (ΦΕΚ 121/Α/2003), όπως ισχύει.
 7. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ε.Κ. «Αθηνά» όπως ισχύει.
 8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1596/Β1/340/14-03-2019 Πέμπτη Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
 9. Την από 15/05/2020 ορθή επανάληψη της Απόφασης Α.Π. ΕΥΔΕ–ΕΤΑΚ: 2131/12.5.2020 Δέκατης έκτης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
 10. Την από 15/05/2020 ορθή επανάληψη υπ’ αριθμό πρωτ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2131/12.5.2020 ένταξη της Πράξης “Safety4ALL: Εργαλείο Συνεργατικής Αξιολόγησης Προδιαγραφών Ασφάλειας” με κωδικό έργου Τ2ΕΔΚ-04248 και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5063836 που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
 11. Την από 20/05/2020 απόφαση της 256ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του «ΕΚ Αθηνά», με την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση του έργου «Safety4ALL: Εργαλείο Συνεργατικής Αξιολόγησης Προδιαγραφών Ασφάλειας» της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2131/12.5.2020 ένταξη της Πράξης που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
 12. Την από 18/11/2020 απόφαση της 278ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του «Ε.Κ. Αθηνά», με την οποία εγκρίνεται η Προκήρυξη θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης.

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Safety4ALL: Εργαλείο Συνεργατικής Αξιολόγησης Προδιαγραφών Ασφάλειας» του Β’ κύκλου της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, προτίθεται να απασχολήσει τρεις (3) επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου.

Το ύψος των αμοιβών συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα των αντισυμβαλλόμενων, τη διάρκεια απασχόλησης, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, τον ν. 4354/2015, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα ([1]), και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα ([2]):

Κωδικός πρόσκλησης ILSP.278.SAF.XAN.1120
Κωδικός του προς ανάθεση έργου SAF-03
Ειδικότητα Απόφοιτος Πληροφορικής ή Πολυτεχνικής Σχολής στον Τομέα των Η/Υ
Πλήθος ατόμων 1
Περιγραφή του προς ανάθεση έργου
 • Ανάπτυξη διαλογικού συστήματος φωνητικού βοηθού.
 • Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών αναφορών.
 • Συμβολή στις δράσεις διάχυσης μέσω της συγγραφής επιστημονικών δημοσιεύσεων αλλά και ευρύτερης αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου.
 • Συνεργασία με το ερευνητικό και διαχειριστικό προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου και με εξωτερικούς συνεργάτες για την υποστήριξη των απαιτούμενων εργασιών υλοποίησης του έργου, καθώς και συμμετοχή σε συναντήσεις του έργου.
Απαραίτητα προσόντα
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή του εξωτερικού στην Πληροφορική/ Επιστήμη Υπολογιστών ή άλλο συναφές Δίπλωμα ή Πτυχίο.
 • Εμπειρία ανάπτυξης λογισμικού σε java ή/και python.
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών με την αξιοποίηση διαδικτυακών προγραμματιστικών διεπαφών.
Επιθυμητά προσόντα
 • Εργασιακή εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων.
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη διαλογικών συστημάτων (rasa).
 • Εμπειρία με πλατφόρμες, όπως amazon polly, google cloud speech-to-text & text-to-speech ή συναφείς.
Κωδικός του προς ανάθεση έργου SAF-04
Ειδικότητα Απόφοιτος Πληροφορικής ή Πολυτεχνικής Σχολής στον Τομέα των Η/Υ
Πλήθος ατόμων 1
Περιγραφή του
προς ανάθεση
έργου
 • Ανάπτυξη συστήματος σύνθεσης φωνής για διαλογικά συστήματα.
 • Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών αναφορών.
 • Συμβολή στις δράσεις διάχυσης μέσω της συγγραφής επιστημονικών δημοσιεύσεων, αλλά και ευρύτερης αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου.
 • Συνεργασία με το ερευνητικό και διαχειριστικό προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου και με εξωτερικούς συνεργάτες για την υποστήριξη των απαιτούμενων εργασιών υλοποίησης του έργου, καθώς και συμμετοχή σε συναντήσεις του έργου.
Απαραίτητα
προσόντα
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή του εξωτερικού στην Πληροφορική/ Επιστήμη Υπολογιστών ή άλλο συναφές Δίπλωμα ή Πτυχίο.
 • Εμπειρία ανάπτυξης λογισμικού σε java ή/και python.
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών με την αξιοποίηση διαδικτυακών προγραμματιστικών διεπαφών.
Επιθυμητά
προσόντα
 • Εργασιακή εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων.
 • Εμπειρία/συμμετοχή σε συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις.
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών βασισμένων σε σύνθεση φωνής (tacotron).
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη διαλογικών συστημάτων (rasa).
Κωδικός του προς ανάθεση έργου SAF-05
Ειδικότητα Απόφοιτος Πληροφορικής ή Πολυτεχνικής Σχολής στον Τομέα των Η/Υ
Πλήθος ατόμων 1
Περιγραφή του
προς ανάθεση
έργου
 • Ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης φωνής για διαλογικά συστήματα.
 • Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών αναφορών.
 • Συμβολή στις δράσεις διάχυσης μέσω της συγγραφής επιστημονικών δημοσιεύσεων αλλά και ευρύτερης αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου.
 • Συνεργασία με το ερευνητικό και διαχειριστικό προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου και με εξωτερικούς συνεργάτες για την υποστήριξη των απαιτούμενων εργασιών υλοποίησης του έργου, καθώς και συμμετοχή σε συναντήσεις του έργου.
Απαραίτητα
προσόντα
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή του εξωτερικού στην Πληροφορική/ Επιστήμη Υπολογιστών ή άλλο συναφές Δίπλωμα ή Πτυχίο.
 • Εμπειρία ανάπτυξης λογισμικού σε java ή/και python.
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών με την αξιοποίηση διαδικτυακών προγραμματιστικών διεπαφών.
Επιθυμητά
προσόντα
 • Εργασιακή εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων.
 • Εμπειρία/συμμετοχή σε συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις.
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών βασισμένων σε αναγνώριση φωνής (kaldi).
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη διαλογικών συστημάτων (rasa).

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου των θέσεων, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτές, θα αποτυπωθεί στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο Ε.Κ. «Αθηνά»/ΙΕΛ και στο επιλεγέν προσωπικό.

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ SAF-03
Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα:
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή του εξωτερικού στην Πληροφορική/ Επιστήμη Υπολογιστών ή άλλο συναφές Δίπλωμα ή Πτυχίο.
 • Εμπειρία ανάπτυξης λογισμικού σε java ή/και python.
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών με την αξιοποίηση διαδικτυακών προγραμματιστικών διεπαφών.
Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα:
 • Εργασιακή εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων.
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη διαλογικών συστημάτων (rasa).
 • Εμπειρία με πλατφόρμες όπως amazon polly, google cloud speech-to-text & text-to-speech ή συναφείς.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ SAF-04
Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα:
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή του εξωτερικού στην Πληροφορική/ Επιστήμη Υπολογιστών ή άλλο συναφές Δίπλωμα ή Πτυχίο.
 • Εμπειρία ανάπτυξης λογισμικού σε java ή/και python.
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών με την αξιοποίηση διαδικτυακών προγραμματιστικών διεπαφών.
Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα:
 • Εργασιακή εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων.
 • Εμπειρία/συμμετοχή σε συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις.
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών βασισμένων σε σύνθεση φωνής (tacotron).
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη διαλογικών συστημάτων (rasa).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ SAF-05
Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα:
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή του εξωτερικού στην Πληροφορική/ Επιστήμη Υπολογιστών ή άλλο συναφές Δίπλωμα ή Πτυχίο.
 • Εμπειρία ανάπτυξης λογισμικού σε java ή/και python.
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών με την αξιοποίηση διαδικτυακών προγραμματιστικών διεπαφών.
Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα:
 • Εργασιακή εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων.
 • Εμπειρία/συμμετοχή σε συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις.
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών βασισμένων σε αναγνώριση φωνής (kaldi).
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη διαλογικών συστημάτων (rasa).

Οι υποψηφιότητες οι οποίες δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογούνται και απορρίπτονται.

ΙΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η επιλογή των υποψηφίων για τη θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ SAF-03

Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Βαθμολόγηση

1 Εργασιακή εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων. (Αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων στις οποίες να αναφέρεται αναλυτικά η εργασία.)

0-30 μόρια

2 Εμπειρία σε ανάπτυξη διαλογικών συστημάτων (rasa). (Αποδεικνύεται από επιστημονικές δημοσιεύσεις ή δημοσίευση σε αποθετήρια όπως το github ή από βιογραφικό και συνέντευξη.)

0-30 μόρια

3 Εμπειρία με πλατφόρμες όπως amazon polly, google cloud speech-to-text & text-to-speech ή συναφείς. (Αποδεικνύεται από επιστημονικές δημοσιεύσεις ή δημοσίευση σε αποθετήρια όπως το github ή από βιογραφικό και συνέντευξη.)

0-30 μόρια

4 Συνέντευξη (εφόσον η διενέργειά της κριθεί απαραίτητη) με στόχο την ποιοτική αξιολόγηση της υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του υποψηφίου, την ουσιαστική γνώση των ζητούμενων προσόντων και την επιστημονική επάρκεια, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

0-10 μόρια

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ SAF-04

Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Βαθμολόγηση

1 Εργασιακή εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων. (Αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων στις οποίες να αναφέρεται αναλυτικά η εργασία.)

0-25 μόρια

2 Εμπειρία/ συμμετοχή σε συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις. (Αποδεικνύεται από δημοσιεύσεις, url, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.)

0-20 μόρια

3 Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών βασισμένων σε σύνθεση φωνής (tacotron). (Αποδεικνύεται από επιστημονικές δημοσιεύσεις ή δημοσίευση σε αποθετήρια όπως το github ή από βιογραφικό και συνέντευξη.)

0-25 μόρια

4 Εμπειρία σε ανάπτυξη διαλογικών συστημάτων (rasa). (Αποδεικνύεται από επιστημονικές δημοσιεύσεις ή δημοσίευση σε αποθετήρια όπως το github ή από βιογραφικό και συνέντευξη.)

0-25 μόρια

5 Συνέντευξη (εφόσον η διενέργειά της κριθεί απαραίτητη) με στόχο την ποιοτική αξιολόγηση της υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του υποψηφίου, την ουσιαστική γνώση των ζητούμενων προσόντων και την επιστημονική επάρκεια, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

0-5 μόρια

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ SAF-05

Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Βαθμολόγηση

1 Εργασιακή εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων. (Αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων στις οποίες να αναφέρεται αναλυτικά η εργασία.)

0-25 μόρια

2 Εμπειρία/συμμετοχή σε συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις. (Αποδεικνύεται από δημοσιεύσεις, url, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.)

0-20 μόρια

3 Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών βασισμένων σε αναγνώριση φωνής (kaldi).(Αποδεικνύεται από επιστημονικές δημοσιεύσεις ή δημοσίευση σε αποθετήρια όπως το github ή από βιογραφικό και συνέντευξη.)

0-25 μόρια

4 Εμπειρία σε ανάπτυξη διαλογικών συστημάτων (rasa). (Αποδεικνύεται από επιστημονικές δημοσιεύσεις ή δημοσίευση σε αποθετήρια όπως το github ή από βιογραφικό και συνέντευξη.)

0-15 μόρια

5 Συνέντευξη (εφόσον η διενέργειά της κριθεί απαραίτητη) με στόχο την ποιοτική αξιολόγηση της υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του υποψηφίου, την ουσιαστική γνώση των ζητούμενων προσόντων και την επιστημονική επάρκεια, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

0-5 μόρια

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων μετά την τελική κατάταξη, θα επιλεγεί εκείνος που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο σημαντικότερο κριτήριο. Τα κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα με τη βαρύνουσα σημασία τους κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ως εξής: Κριτήριο 1, Κριτήριο 2….. Σε περίπτωση που η ισοβαθμία εξακολουθεί να υφίσταται, τότε η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί σε δημόσια κλήρωση για την τελική επιλογή μεταξύ των ισοβαθμούντων.

ΙV. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, στον οποίο θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Αίτηση με αναφορά στον κωδικό τους θέσης,
 • Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα,
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών,
 • και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, και την προσωπικότητα του ενδιαφερομένου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 04/12/2020 και ώρα 15:00, ως εξής:

Α) Με ταχυδρομείο στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» – Παράρτημα Ξάνθης

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) – Παράρτημα Ξάνθης

ΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων

Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη

Υπόψη κας Κατερίνας Καραμαλίδου

ή

Β) με ηλεκτρονική υποβολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admin-ilsp@athenarc.gr.

Κάθε αίτηση υποβάλλεται με την ένδειξη: «αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης …» (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα), συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Σε περίπτωση έντυπης υποβολής τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην πρωτότυπη εκδοχή τους ή σε ευκρινές φωτοαντίγραφό τους. Η αίτηση και ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορούν να παραδοθούν στη γραμματεία του Ε.Κ. «Αθηνά»/ΙΕΛ από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα), με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου, μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής τους. Οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αίτησης, θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή όπως απεικονίζονται στην πρωτότυπη εκδοχή τους ή από ευκρινές φωτοαντίγραφό τους. Η αίτηση και ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αίτησης, θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Ως εκπρόθεσμες χαρακτηρίζονται οι υποβολές που:

 • σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποσταλούν μετά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου
 • σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής μέσω ΕΛΤΑ ή ταχυμεταφορέα, παραδοθούν μετά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου.
 • σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παράδοσης και παράδοσης μέσω αντιπροσώπου, παραληφθούν μετά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου

Δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική.

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

 


[1] ή άλλη γλώσσα που θα προσδιορίζεται στην Πρόσκληση με τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Υποέργου

[2] εφόσον τα προσόντα είναι διαφορετικά, τα πεδία συμπληρώνονται διακριτά για κάθε θέση