Πρωτεύς

Ημερομηνία Έναρξης: 01/01/2000
Ημερομηνία Λήξης: 01/03/2001
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΤ ΙΙ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μαρκαντωνάτου Στέλλα

Κατασκευή συντακτικού αναλυτή για επιφανειακή και εύρωστη συντακτική αναγνώριση συστατικών σε ελεύθερο Ελληνικό κείμενο με προεπεξεργασία με γραμματικό χαρακτηριστή (tagger). Χρησιμοποιήθηκε ο XFST/XEROX ως φορμαλισμός ανάπτυξης.