Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN

Οι ψηφιακές ερευνητικές υποδομές διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της έρευνας. Η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και οι ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές DARIAH για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες και CLARIN για τους γλωσσικούς πόρους και τεχνολογία, με τις οποίες η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ συνδέεται, θεραπεύουν την ανάγκη αυτή στην Ελλάδα και την Ευρώπη αντίστοιχα. Η πρόσφατη πανδημία, με τους περιορισμούς που επέβαλε, έφερε νέες ανάγκες στην έρευνα και τη διδασκαλία των Ανθρωπιστικών Επιστημών, εισάγοντας νέους τρόπους εργασίας, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και αναδεικνύοντας τα κενά που υπάρχουν. Σε αυτό το αναδυόμενο νέο τοπίο, το προτεινόμενο έργο επιχειρεί να εντοπίσει, αναλύσει και χαρτογραφήσει τις τρέχουσες τάσεις στις ψηφιακές πρακτικές εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα και τον πιθανό αντίκτυπο της πανδημίας, και να υποστηρίξει τη διείσδυση και την εμπέδωση αυτών αξιοποιώντας υπηρεσίες της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και των συνεργειών της με το DARIAH και το CLARIN. Η συλλογή της πληροφορίας θα γίνει με τη χρήση ερωτηματολογίου και ομάδων εστίασης (focus groups), ενώ η ανάλυση των δεδομένων θα αξιοποιηθεί και στο σχεδιασμό της επόμενης φάσης της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, διασφαλίζοντας ότι οι παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες θα είναι επίκαιρες και στην αιχμή της τεχνολογίας. Επίσης, θα αναπτυχθεί με μορφή οντολογίας η σημασιολογική παράσταση των διαδικασιών ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και θα μοντελοποιηθούν ροές εργασιών που μπορούν να χρησιμεύσουν ως οδηγοί. Εξάλλου, για την προώθηση της χρήσης ψηφιακών μεθόδων, εργαλείων και πρακτικών στην έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα, θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικές δράσεις για διαφορετικές κοινότητες, ενώ όλοι οι πόροι θα διατεθούν διαδικτυακά. Τέλος, το έργο θα εξασφαλίσει την αδιάλειπτη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές υποδομές, DARIAH  και CLARIN.