ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία

Ημερομηνία Έναρξης: 01/11/2017
Ημερομηνία Λήξης: 31/10/2021
Χρηματοδότηση: ΕΠΑνΕΚ / Πρόσκληση 039 "Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας"
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πιπερίδης Στέλιος
Ιστότοπος: https://apollonis-infrastructure.gr/

Η Υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, είναι η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία στην Ελλάδα, η σύσταση της οποίας προκύπτει από τη σύμπραξη δύο εθνικών ερευνητικών υποδομών που εντάσσονται στον Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI). Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις Υποδομές:

Στόχος της Υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ είναι η ανάπτυξη και η λειτουργία ενός ψηφιακού περιβάλλοντος για  γλωσσικούς πόρους και συναφείς τεχνολογίες, καθώς και για δράσεις εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της ελεύθερης πρόσβασης σε ψηφιακούς γλωσσικούς πόρους, προωθώντας παράλληλα την ανάπτυξη νέων πόρων και εφαρμογών για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και την Γλωσσική Τεχνολογία, τόσο για ερευνητικούς όσο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η Υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ επιδιώκει την αναβάθμιση και βελτιστοποίηση των ήδη προσφερόμενων υπηρεσιών των Υποδομών CLARIN:EL και DARIAH-GR/DYAS, στο πλαίσιο μίας κοινής προσέγγισης που προάγει τη διαλειτουργικότητα και διευρύνει την απήχηση σε ευρύτερες κοινότητες χρηστών, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τις αρχές της ανοικτής επιστήμης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Υποδομή CLARIN:EL

  • παρέχει μια μόνιμη και σταθερή υποδομή για την πρόσβαση σε γλωσσικούς πόρους και διαδικτυακές υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας,
  • υποστηρίζει κάθε είδους ερευνητική δραστηριότητα που βασίζεται σε ψηφιακό γλωσσικό υλικό (ανεξαρτήτως επιστημονικού τομέα), προωθώντας τα πρότυπα και τις αρχές της ανοικτής πρόσβασης,
  • προσφέρει στους χρήστες εκπαίδευση και υποστήριξη σε θέματα Γλωσσικής Τεχνολογίας και Γλωσσικών Πόρων,
  • διευκολύνει την πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς γλωσσικούς πόρους και εργαλεία γλωσσικής επεξεργασίας μέσω της διασύνδεσής της με την Ευρωπαϊκή Υποδομή Γλωσσικών Πόρων CLARIN ERIC,
  • αναπτύσσει ένα ενιαίο περιβάλλον για την ανάπτυξη εφαρμογών,
  • στοχεύει να λειτουργήσει ως ένα κεντρικό σημείο αποθήκευσης στην Ελλάδα όπου θα φιλοξενούνται ψηφιακοί γλωσσικοί πόροι κάθε πεδίου και σχετικές υπηρεσίες και εργαλεία γλωσσικής επεξεργασίας, και
  • στοχεύει να λειτουργήσει ως κεντρικό σημείο πληροφόρησης για τους τομείς των Ψηφιακών Γλωσσικών Πόρων και της Γλωσσικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Δημιουργώντας έναν ενιαίο, ανοικτό, εικονικό χώρο εργασίας που θα επιτρέπει την πρόσβαση σε διαλειτουργικούς ψηφιακούς πόρους, μεταδεδομένα, εργαλεία επιμέλειας δεδομένων, εργαλεία και υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας, καθώς και οδηγίες για βέλτιστες πρακτικές και υποστήριξη, το CLARIN:EL θα εισαγάγει τη χρήση των Ψηφιακών Γλωσσικών Πόρων και της μεθοδολογίας της Γλωσσικής Τεχνολογίας στις ελληνικές ερευνητικές και εκπαιδευτικές κοινότητες των Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθώς και στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης και του πολιτισμού, επιτρέποντάς τους, έτσι, να διεξάγουν το έργο τους πιο αποτελεσματικά και λιγότερο δαπανηρά, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής έρευνας.