Έρευνα

Tο ΙΕΛ / Ε.Κ. “Αθηνά” αξιοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνητικών του δραστηριοτήτων αναπτύσσοντας τεχνολογίες υπό τη μορφή εργαστηριακών πρωτοτύπων, έτοιμες προς χρήση υπηρεσίες, προϊόντα και γλωσσικούς πόρους.