ΘΑΛΕΙΑ: Ψηφιακή εργαλειοθήκη για την ανάλυση, προβολή και προστασία του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος σε μικρούς πολιτιστικούς οργανισμούς

Ημερομηνία Έναρξης: 29/07/2021
Ημερομηνία Λήξης: 28/11/2023
Χρηματοδότηση: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) Δράση «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Β' κύκλος
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παυλίδης Γεώργιος
Ιστότοπος: http://thalia.athenarc.gr/

Τα πολιτιστικά αγαθά είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν ως ένας πόρος, ο οποίος εάν είναι σωστά συντηρημένος και μοχλευμένος, είναι ουσιαστικά ένας ανανεώσιμος πόρος. Ο εντοπισμός και η ποσοτικοποίηση της οικονομικής αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς ξεπερνά κατά πολύ την επίσκεψη σε μουσεία ή την περιήγηση σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Η δυνητική οικονομική απόδοση από την ανάθεση μεγαλύτερης οικονομικής αξίας στην πολιτιστική κληρονομιά είναι τεράστια αλλά αναξιοποίητη. Συχνά οι πόροι υποστήριξης των προσπαθειών στον τομέα του πολιτισμού είναι ανεπαρκείς και αδυνατούν να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Στην ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν πάντα οι τοπικοί πολιτιστικοί φορείς και κυρίως τα μουσεία, καθώς έχουν αμεσότερη σχέση και μεγαλύτερη συνάφεια με την τοπική κοινωνία και τον τοπικό πολιτισμό. Οι τοπικοί πολιτιστικοί φορείς δεν έχουν συνήθως τη διοικητική υποστήριξη και τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να επιτελούν το σημαντικό έργο τους αποτελεσματικά και να αντλήσουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους που απαιτεί η λειτουργία τους. Οι μικρότεροι πολιτιστικοί φορείς, καθώς εκείνοι με τοπική εμβέλεια, έχουν να επιτελέσουν μία σημαντική αποστολή, διαθέτοντας όμως ταυτόχρονα περιορισμένους διοικητικούς, οικονομικούς και τεχνικούς πόρους. Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία των μικρών πολιτιστικών φορέων στην ανάδειξη του πολιτισμού, την κοινωνία και την οικονομία, και ταυτόχρονα τη σημαντικά μειωμένη πρόσβασή τους σε διοικητικούς, οικονομικούς και τεχνικούς πόρους, η παρούσα πρόταση προτείνει τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός πλαισίου, μεθόδου και ψηφιακών εργαλείων υποστήριξης της οικονομικής βιωσιμότητας και ανάπτυξης μικρών πολιτιστικών φορέων. Η πρόταση εστιάζει στην υλοποίηση εξελιγμένης ψηφιακής εργαλειοθήκης για την ανάλυση των στοιχείων (assets) των πολιτιστικών φορέων και την ανάπτυξη καλών πρακτικών αξιοποίησης και βιωσιμότητας, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικά η ουσιαστική προστασία του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος.