PLan-V: Πλατφόρμα Λογοθεραπείας με Εικονικό Βοηθό

Ημερομηνία Έναρξης: 28/07/2020
Ημερομηνία Λήξης: 27/07/2023
Χρηματοδότηση: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) Δράση «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Β' κύκλος
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατσούρος Βασίλης
Ιστότοπος: https://planv-project.gr/

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου με τίτλο «Πλατφόρμα Λογοθεραπείας με Εικονικό Βοηθό» (PLan-V) είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τεχνολογικά υποβοηθούμενης λογοθεραπευτικής παρέμβασης για άτομα με χρόνιες νευρογενείς διαταραχές λόγου και ομιλίας (ΔΛΟ). Οι παθολογίες λόγου και ομιλίας αφορούν μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, με αυξητικές τάσεις λόγω της πληθυσμιακής γήρανσης, και επιφέρουν βαρύτατες συνέπειες στην ποιότητα ζωής των πασχόντων, καθώς περιορίζουν
την ικανότητα της καθημερινής τους επικοινωνίας. Για την αποτελεσματική υποστήριξη αυτών των ατόμων απαιτείται η εξατομικευμένη και συστηματική παρέμβαση από επαγγελματίες λογοθεραπευτές, της οποίας η ποιότητα και συχνότητα επηρεάζει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος ΤΠΕ για την υποστήριξη της αυτοδιαχείρισης χρόνιων ασθενών, των οποίων η καθολική ή μερική απώλεια της ικανότητας επικοινωνίας έχει βαθιές επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους, ενώ η έλλειψη πρόσβασης σε δωρεάν μακροχρόνιες υπηρεσίες λογοθεραπείας εμποδίζει την αποτελεσματική και γρήγορη αποκατάστασή τους. Το σύστημα θα επιτρέπει στους ασθενείς να εξασκούνται από όπου και για όσο χρόνο επιθυμούν, χωρίς να απαιτείται η παρουσία φυσικού λογοθεραπευτή, με τη βοήθεια ενός ψηφιακού χαρακτήρα/εικονικού λογοθεραπευτή (Avatar). Παράλληλα, θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στην υπηρεσία των λογοθεραπευτών, υποστηρίζοντάς τους στη χρονοβόρα διαδικασία τακτικής αξιολόγησης και παρακολούθησης των ασθενών, καθώς και στον σχεδιασμό και την εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων, παράλληλα και ενισχυτικά προς τις δια ζώσης συνεδρίες.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, τρεις ερευνητικοί φορείς και δύο επιχειρήσεις θα συνεργαστούν σε δραστηριότητες βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, προκειμένου να διερευνήσουν και να βελτιώσουν τρέχουσες μεθοδολογίες και να τις εφαρμόσουν για την ανάπτυξη:
α) πρωτότυπου υλικού λογοθεραπείας, βασισμένου σε αποδεδειγμένες ως προς την αποτελεσματικότητά τους σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, για την υποστήριξη ατόμων με διαφορετικού τύπου και βαθμού βαρύτητας ΔΛΟ, το οποίο θα καλύπτει όλους τους τομείς παρέμβασης (ομιλία, φώνηση, λόγος),
β) καινοτόμου συστήματος τεχνολογικά υποβοηθούμενης λογοθεραπείας με εικονικό βοηθό (Avatar), ο οποίος θα καθοδηγεί τον ασθενή σε όλη τη διάρκεια των εικονικών συνεδριών, παρέχοντάς του οδηγίες, ερεθίσματα και ανατροφοδότηση για την απόδοσή του σε ένα όσο το δυνατόν πιο φυσικό και φιλικό πλαίσιο διάδρασης,
γ) συστήματος αυτόματης αξιολόγησης της βαρύτητας των ελλειμάτων λόγου και ομιλίας για την αρτιότερη παρακολούθηση της πορείας αποκατάστασης με καινοτόμες τεχνικές μηχανικής μάθησης,
δ) προηγμένου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου για την υποστήριξη των λογοθεραπευτών στην καθημερινή κλινική πρακτική, επιτρέποντάς τους να σχεδιάζουν εξατομικευμένα προγράμματα, να ελέγχουν και να παρακολουθούν την απόδοση της παρέμβασης χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία.

Τα παραπάνω παράγωγα του έργου θα ενσωματωθούν σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα, διαθέσιμη διαδικτυακά για χρήση σε υπολογιστή, καθώς και ως εφαρμογή για έξυπνες κινητές συσκευές