Μελέτη και ανάλυση πηλού κεραμικών από την αρχαία πόλη της Πέλλας

Ημερομηνία Έναρξης: 09/12/2015
Ημερομηνία Λήξης: 18/12/2015
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσιαφάκη Δέσποινα

Σκοπός του έργου ήταν η μελέτη κεραμικής που προέρχεται από την αρχαία πόλη της Πέλλας, πρωτεύουσας του Μακεδονικού βασιλείου, ώστε να εξεταστούν καλύτερα θέματα παραγωγής και διακίνησης αγγείων. Στα αρχαιολογικά ερωτήματα που τέθηκαν για το συγκεκριμένο αρχαιολογικό υλικό έγινε μακροσκοπική εξέταση και αρχαιολογική κατηγοριοποίηση, η οποία συνοδεύτηκε από ποσοτική στοιχειακή ανάλυση 93 δειγμάτων κεραμικής από την Πέλλα και μετέπειτα σύγκρισή τους. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έτυχαν αρχαιολογικής μελέτης και ερμηνείας για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα αρχικά ερωτήματα.

Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της μικροφασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων Χ. Επιτεύχθηκε έτσι η μη καταστροφική και πολυστοιχειακή ποσοτική ανάλυση των αρχαιολογικών δειγμάτων, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της αξίας των αναλυόμενων θραυσμάτων.