Κυβερνοχαρτογραφίες: Ανάπτυξη Ισχυρών Πολυτροπικών Εργαλείων Γεωοπτικοποίησης για την Κατανόηση & Επικοινωνία Γεωχωρικών Δεδομένων

Ημερομηνία Έναρξης: 23/12/2019
Ημερομηνία Λήξης: 22/12/2022
Χρηματοδότηση: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
Ιστότοπος: http://cybercarto.ntua.gr/

Οι χάρτες δεν είναι μόνο γραμμές, σημεία και σύμβολα, διαμορφωμένα σε εικόνες. Aποτελούν ένα από τα ισχυρότερα γνωσιακά οχήματα εξερεύνησης και περιγραφής του κόσμου, αλλά και μεταφορικής έκφρασης.

Το διεθνές έτος χάρτη 2015-2016 της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης, ήρθε σε μια εποχή που είμαστε περισσότερο “χαρτογραφικά εγγράμματοι” από ποτέ. Η εποχή των πανταχού παρόντων εργαλείων και εφαρμογών και των “ψηφιακών αυτοχθόνων” βρίθει ενθουσιωδών “χαρτογράφων”. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι νεότεροι, αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία, η μετάβαση από την “εναέρια άποψη” σε οποιαδήποτε οπτική γωνία στο χώρο, η αύξηση των γεωχωρικών δεδομένων και η ανάγκη χρήσης χαρτογραφικών μέσων για να δοθεί νόημα στα μεγάλα δεδομένα, ορίζουν τη μετατόπιση του παραδείγματος της χαρτογραφίας και της γεωοπτικοποίησης προς την κυβερνοχαρτογραφία. Η μετατόπιση αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη μιας καινοτόμου χαρτογραφικής γλώσσας, νέων οπτικών μεταβλητών, πολυαισθητηριακών αναπαραστάσεων, πολυτροπικών διεπαφών και εργαλείων, που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων χωρικής σκέψης των πραγματικά χωρικά εγγράμματων πολιτών.

Το ερευνητικό έργο CYBERCARTO αντιμετωπίζει αυτές τις ερευνητικές ανάγκες και εκπληρώνει τους στόχους του σε 5 στάδια: (1) αξιολόγηση χαρτογραφικών απεικονίσεων στον κυβερνοχώρο, ηλεκτρονικών εργαλείων χαρτογράφησης και πανταχού παρόντων γεωσυστημάτων και υπηρεσιών, (2) ανάλυση για το πώς και αν οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι γεωχωρικές υπηρεσίες προωθούν τη χωρική σκέψη, (3) ανάλυση πολυαισθητηριακών αναπαραστάσεων και κατάλληλων πολυτροπικών διεπαφών, (4) υλοποίηση νέας γενιάς χαρτογραφικών προϊόντων για τον κυβερνοχώρο, και (5) ανάπτυξη θεωρητικών και σχεδιαστικών αρχών για κυβερνο-χάρτες και άλλες απεικονίσεις, ως συμβολή στην αναγέννηση της χαρτογραφίας.

Το έργο συντονίζει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το ΙΕΛ συνεισφέρει στην ομάδα του Πολυτεχνείου την απαιτούμενη εξειδίκευση για τη διασύνδεση Χαρτογραφίας και Ενσώματης, Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης.