Ερευνητικές περιοχές

 • Γλωσσική Ανάπτυξη και Αξιολόγηση
 • Επεξεργασία Ενσώματης Γλώσσας
 • Επεξεργασία Πολύγλωσσου Περιεχομένου
 • Επεξεργασία Πολυμέσων
 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
 • Πολιτιστική Κληρονομιά και Τεχνολογίες
 • Τεχνολογία Φωνής και Μουσικής
 • Τεχνολογίες διαχείρισης κύκλου ζωής τεχνικών πόρων και υποδομών
 • Τεχνολογίες Νοηματικής Γλώσσας
 • Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Μάθηση
 • Υποδομή Γλωσσικών Πόρων