Σύστημα μετατροπής ελληνικών σε ΕΝΓ

Το σύστημα μετατροπής δομών της ελληνικής σε δομές της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας βασίζεται σε αρχές και τεχνολογίες Μηχανικής Μετάφρασης. Λαμβάνει ως είσοδο γραμματικά αναλυμένες προτάσεις της ελληνικής γλώσσας και παράγει ως έξοδο τις αντίστοιχες προτάσεις στην ΕΝΓ στην γραμμική μορφή που αναλογεί στη γλώσσα και αφού έχουν προστεθεί όλα τα χαρακτηριστικά πολυ-επίπεδης άρθρωσης που χαρακτηρίζουν τις νοηματικές γλώσσες. Το αποτέλεσμα της μετατροπής αρθρώνεται στις τρεις διαστάσεις με τη χρήση εικονικού βοηθού.

3,087 Comments on “Σύστημα μετατροπής ελληνικών σε ΕΝΓ

 1. Wow, amazing blog structure! How long have you been blogging for?
  you made running a blog glance easy. The whole glance of your web
  site is wonderful, let alone the content! You can see similar here sklep internetowy

 2. Hi there! Do you know if they make any plugins
  to help with SEO? I’m trying to get my website to
  rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Cheers! I saw similar art here: Hitman.agency

 3. Good day! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine
  Optimization? I’m trying to get my website to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good
  success. If you know of any please share. Kudos! You can read similar article here:
  GSA Verified List

 4. Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?

  I’m trying to get my site to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.

  If you know of any please share. Thank you! You can read similar text here:
  Backlinks List

 5. Hello there! Do you know if they make any plugins
  to assist with Search Engine Optimization? I’m trying
  to get my site to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Thank you! I saw similar text here: GSA Verified List

 6. What’s The Job Market For Replacement Window Glass Near Me Professionals?

  replacement window glass near me (Cyril)

 7. You’ll Never Be Able To Figure Out This Search Engine Optimization Service
  Near Me’s Benefits search engine optimization service near me (Eve)

 8. Pornstar UK Kayleigh Wanless Tools To Ease Your Daily Lifethe One Pornstar
  UK Kayleigh Wanless Trick Every Individual Should Be
  Able To pornstar uk kayleigh Wanless (aviator-games.net)

 9. What Is Anal Sex Toys Online Store And Why Is Everyone Speakin’ About
  It? womens anal toys (Jewel)

 10. Coffee Machine Delonghi’s History History Of Coffee
  Machine Delonghi barista machines (Zac)

 11. 10 Reasons You’ll Need To Learn About What CSGO Cases Have Butterfly Knives operation breakout weapon case (Tanja)

 12. Adhd In Adults Symptoms Tips To Relax Your Daily Life Adhd In Adults Symptoms Trick That Every Person Must
  Be Able To symptom

 13. See What Bmw Key Replacement Near Me Tricks The
  Celebs Are Utilizing bmw key replacement near me (Joie)

 14. A Provocative Remark About Railroad Injuries Legal danville railroad crossing accident attorneys (Fabian)

 15. Get To Know One Of The Upvc Windows Repair Industry’s Steve Jobs
  Of The Upvc Windows Repair Industry repair upvc window (Latanya)

 16. Tonganoxie Asbestos lawsuit, a naturally occurring mineral is utilized
  as an insulator and a fire-resistant material. For many years
  it was used in various manufacturing, industrial, and commercial settings in New York and across the nation.

 17. What’s The Ugly Facts About Under Counter Side By Side Fridge Freezer 90cm narrow side by side refrigerator freezer
  Mireya

 18. You’ll Never Guess This Best Robot Vacuum Self Emptying’s Tricks best
  robot vacuum self empty (Shelby)

 19. What’s The Job Market For Accidents Attorney Near Me Professionals?
  accidents attorney near me (Roy)

 20. Seven Reasons To Explain Why Online Shop Designer Suits Is Important Women’s
  Base Layer Bottoms (Leona)

 21. 11 “Faux Pas” That Are Actually OK To Use With Your Railroad Injuries Compensation champaign railroad crossing accident attorneys (redirect.li)

 22. Don’t Make This Silly Mistake When It Comes To Your Cheap Rabbit Vibrators adult rabbit toy – Jenifer

 23. Walking Machine Desk Tools To Make Your Daily Lifethe One Walking Machine Desk Trick That
  Everybody Should Learn walking Machine Desk (Bodypix.ru)

 24. What’s The Current Job Market For Double Glazed Repairs Near Me Professionals?
  double glazed repairs near me – scanstroy.ru

 25. A Look At The Future: What Will The Side By Side Fridge Freezer Under Counter Uk
  Industry Look Like In 10 Years? which brand has the best side by side refrigerator (estruturabrasil.com)

 26. Repair Double Glazing Window Techniques To Simplify Your Daily
  Lifethe One Repair Double Glazing Window Trick That Everyone
  Should Know Double Glazing

 27. Online Shopping Sites List For Clothes Tools To Improve Your Everyday
  Lifethe Only Online Shopping Sites List For Clothes Trick That Everyone Should Learn online shopping sites list
  for clothes (images.Google.at)

 28. This Is The Repair Double Glazing Window Case Study
  You’ll Never Forget double glazed window repairs near me (Kristen)

 29. 5 Lessons You Can Learn From Ford Key Replacement Near Me ford fiesta replacement
  keys (Jose)

 30. Sash Window Replacement Tools To Help You Manage Your Daily Lifethe One Sash Window Replacement Trick Every Individual Should Be Able To sash window replacement (Nadia)

 31. How To Make An Amazing Instagram Video About Folding Disability Scooter fold
  up mobility scooters for sale [Hamish]

 32. The 10 Most Scariest Things About Double Glazed Window Repair Near
  Me replace double glazing glass – Syreeta

 33. Attorneys Accidents Tools To Streamline Your Daily Lifethe
  One Attorneys Accidents Trick That Everybody Should Learn attorneys
  accidents (Dorothy)

 34. You’ll Never Be Able To Figure Out This Cost Of Ghost Immobiliser’s Secrets
  cost of ghost immobiliser [Guadalupe]

 35. 11 “Faux Pas” That Are Actually Okay To Make With Your
  Motor Vehicle Litigation motor vehicle accident law firms – Mahalia

 36. 14 Cartoons About Best Accident Attorneys That’ll Brighten Your Day accident attorneys texas (Tandy)

 37. Tread Mills Tools To Ease Your Daily Lifethe One Tread
  Mills Trick That Should Be Used By Everyone Be Able To tread mills (Cory)

 38. 10 Things You’ve Learned In Kindergarden Which Will Help
  You With Fiat 500 Key Fob Replacement how to program fiat 500
  key fob – Candida,

 39. Double Glazed Window Repair Tools To Streamline Your Everyday Lifethe Only Double Glazed Window Repair Trick That Should Be Used By Everyone Learn Window Repair

 40. Remote Car Key Repair Tools To Improve Your Everyday Lifethe Only Remote Car Key Repair Trick Every
  Individual Should Learn car

 41. Are 18 Wheeler Accident Law Firm The Greatest Thing There Ever Was?
  18 wheeler accident lawyer (Bryce)

 42. 10 Facts About Double Glazing Shops Near Me That Make You Feel Instantly A Positive Mood double glaze repair; Mariano,

 43. Gotogel Link Alternatif Tools To Ease Your Daily Life Gotogel Link Alternatif Trick
  That Every Person Should Learn gotogel

 44. Guide To Best Robot Vacuum For Pet Hair Self Emptying:
  The Intermediate Guide For Best Robot Vacuum For Pet
  Hair Self Emptying best robot vacuum for pet hair Self emptying (https://mozillabd.Science)

 45. You’ll Never Be Able To Figure Out This Amazon Online Grocery Shopping Uk’s Tricks amazon online grocery shopping uk (Venus)

 46. 7 Things About Best Self Emptying Robot Vacuum You’ll Kick Yourself For Not Knowing best self-emptying
  robot vacuum for pet hair (Cliff)

 47. See What Online Shopping Figures Uk Tricks The Celebs Are
  Making Use Of online shopping figures uk (Chanel)

 48. Guide To Treadmill For Home Use: The Intermediate Guide On Treadmill For Home
  Use treadmill for home – Ila

 49. Washing Machines Beko Tools To Help You Manage Your Everyday Lifethe Only Washing Machines Beko Trick Every Individual
  Should Be Able To wash

 50. See What Truck Accident Lawsuit Tricks The Celebs Are Utilizing
  truck accident lawsuit, Ned,

 51. See What Uk Online Shopping Sites For Mobile Tricks The Celebs Are
  Using uk online shopping sites for mobile – Nicholas,

 52. Guide To Demo Slot Princess 1000: The Intermediate Guide On Demo Slot
  Princess 1000 demo slot princess 1000 (Sheri)