Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αλλεργιολογικό / Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας