- Στόχος

- Το γλωσσικό και πολυμεσικό υλικό
-Μηχανισμοί ανάκτησης -Εκπαιδευτικές ασκήσεις
-Επιμόρφωση καθηγητών
- Πιλοτική εφαρμογή στα σχολεία των περιοχών Ξάνθης και Κομοτηνής

Τεχνικές προδιαγραφές

Το εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού.
Καλώς ήλθατε

   


Το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΓΛΩΣΣΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΙΙ» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και ειδικότερα, του Μέτρου 1.1 «Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα Ατόμων Ειδικών Κατηγοριών» (Ενέργεια 1.1.1 «Προγράμματα Ένταξης των Παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα»), εντάχθηκε, σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ, 849/6-2-2002) και συγκριτικής αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν, Πράξη (Έργο) με τίτλο
«Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004»
(http://www.ecd.uoa.gr/museduc/) με φορέα υλοποίησης (τελικό δικαιούχο) το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ). Η Πράξη συγχρηματοδοτήθηκε από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους κατά 75% και 25% αντίστοιχα, σε σχέση με το συνολικό προϋπολογισμό του.